Leveringen - 256694-2020

03/06/2020    S106

België-Gent: Spellen en speelgoed; kermisattracties

2020/S 106-256694

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 102-245634)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Partena Gezinszorg vzw
Nationaal identificatienummer: 0507.647.916_525667
Postadres: Sluisweg 2
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: achats@partenapromeris.be
Telefoon: +32 25497815
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376411
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376411

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren van materiaal (speelgoed, knutselmateriaal, inrichting en buitenspeelgoed) aan kinderdagverblijven en onthaalouders

Referentienummer: Partena Promeris Corporate Services ESV-0906-20-011-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37500000 Spellen en speelgoed; kermisattracties
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze opdracht is de aankoop van het materiaal die nodig is voor de kinderdagverblijven (speelgoed, bed, matras, knutselmateriaal, buitenspeelgoed [...]) en onthaalouders.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 102-245634

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Voor perceel 3 worden er geen stalen gevraagd. Gunningscriterium vier "kwaliteit van de aangeboden producten" is dus aangepast in de zin dat de technische fiches van de producten van perceel 3 op veertig punten worden beoordeeld (en niet op 16 punten).