Leveringen - 256696-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-El Prat de Llobregat: Divers meubilair en uitrusting

2020/S 106-256696

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 040-094176)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AENA, S. M. E., S. A.
Nationaal identificatienummer: A86212420
Postadres: Aeropuerto de Barcelona-El Prat, T2, Bloque Técnico, 2ª planta, oficina 9
Plaats: El Prat de Llobregat
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08820
Land: Spanje
Contactpersoon: Unidad de Contratación
E-mail: bcn.dea.contratacion@aena.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.aena-aeropuertos.es

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

suministro de mobiliario para las terminales T1 y T2 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39150000 Divers meubilair en uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

suministro de mobiliario para las terminales T1 y T2 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 040-094176

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepcción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 27/03/2020
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la aperturas de las plicas
In plaats van:
Datum: 23/04/2020
Te lezen:
Datum: 16/07/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: