Leveringen - 256697-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Hospitalet de Llobregat: Katheters

2020/S 106-256697

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 044-103320)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Instituto Catalán de Oncología
Nationaal identificatienummer: Q5856383D
Postadres: Avenida Gran Via de l'Hospitalet, 199-203
Plaats: Hospitalet de Llobregat
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 08908
Land: Spanje
Contactpersoon: Institut Català d'Oncologia
E-mail: contractacioadministrativa@iconcologia.net
Telefoon: +34 932607471
Fax: +34 932607207
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.iconcologia.net

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de accesos vasculares y reservorios centrales para el Instituto Catalán de Oncología

Referentienummer: CP-2020-02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141200 Katheters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de accesos vasculares y reservorios centrales para el Instituto Catalán de Oncología.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-103320

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: