Leveringen - 256705-2020

03/06/2020    S106

België-Charleroi: Doeken voor operatiekamer

2020/S 106-256705

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 094-223960)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi SCRL
Nationaal identificatienummer: ISPPC
Postadres: Boulevard Zoé Drion 1
Plaats: Charleroi
NUTS-code: BE322 Arr. Charleroi
Postcode: 6000
Land: België
E-mail: avisdemarche@chu-charleroi.be
Telefoon: +32 71920121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.chu-charleroi.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Custom packs pour les chirurgies viscérale/gynéco et électrophysiologie cardiaque 2020-2022

Referentienummer: 2020-0991
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39518100 Doeken voor operatiekamer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché, composé de deux lots, a pour objet la fourniture de custom packs divers destinés à la chirurgie viscérale et à la gynécologie ainsi qu'à la chirurgie cardiaque pour des électrophysiologies.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 094-223960

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Un document questions/réponses est disponible via le lien CLOUD: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/27304/L1/2020

Il s'agit de précisions relatives au contenu du cahier des charges qui n'entraînent pas de modifications.