Leveringen - 256707-2020

03/06/2020    S106

Tsjechië-Pardubice: Medische apparatuur

2020/S 106-256707

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 076-179336)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27520536
Postadres: Kyjevská 44
Plaats: Pardubice
NUTS-code: CZ053 Pardubický kraj
Postcode: 532 03
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Otidea avz, s.r.o., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8, ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: zakazky@otidea.cz
Telefoon: +420 604200383

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nempk.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.pardubickykraj.cz/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Multidetektorový CT přístroj pro Svitavskou nemocnici

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Multidetektorového CT přístroje pro Svitavskou nemocnici včetně poskytování full servisu po dobu 8 let po uplynutí záruční doby.. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě. Bližší specifikace v rámci ZD.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 076-179336

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: