Leveringen - 256708-2020

03/06/2020    S106

Polen-Warschau: Reclamemateriaal

2020/S 106-256708

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 045-106157)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Stołeczne Warszawa
Postadres: pl. Bankowy 3/5
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-950
Land: Polen
Contactpersoon: Jolanta Kotowicz, adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2, pok. 302
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telefoon: +48 224431413
Fax: +48 224431402

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.um.warszawa.pl

Adres van het kopersprofiel: www.um.warszawa.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy na lata 2020–2022

Referentienummer: ZP/JS/271/III-32/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22462000 Reclamemateriaal
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej, której przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu miasta stołecznego Warszawy na lata 2020–2022 przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Celem niniejszej umowy ramowej jest ustalenie warunków dotyczących przyszłych umów wykonawczych, jakie mogą zostać zawarte w okresie obowiązywania umowy ramowej. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach umów wykonawczych dostarczyć Zamawiającemu materiały promocyjne fabrycznie nowe, pełnowartościowe i pierwszego gatunku, zgodne z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia, a także nanieść na materiały promocyjne znaki graficzne, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem graficznym, egzemplarzem próbnym oraz wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający zawrze umowę ramową z 5 Wykonawcami, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 045-106157

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.1
In plaats van:

Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa

Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-950

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Sajdak, adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2, pok. 306

E-mail: jsajdak@um.warszawa.pl

Tel.: +48 224431418

Faks: +48 224431402

Te lezen:

Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa

Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911

Kod pocztowy: 00-950

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Jolanta Kotowicz, adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, 00-098 Warszawa, ul. Niecała 2, pok. 302

E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl

Tel.: +48 224431413

Faks: +48 224431402

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 13:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: