Leveringen - 256710-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Boekarest: Zonnekleppen

2020/S 106-256710

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-206397)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sector 4 (Primăria Sectorului 4 București)
Nationaal identificatienummer: RO 4316422
Postadres: Bulvardul Metalurgiei nr. 12-18, complex comercial Grand Arena, etaj 1, sector 4
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 040532
Land: Roemenië
Contactpersoon: Iordana Hudisteanu
E-mail: achizitiipublice@ps4.ro
Telefoon: +40 213360360
Fax: +40 213360360

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ps4.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru – viziere, dispozitive de protecție pentru prevenirea răspândirii COVID-19

Referentienummer: 4316422/2020/22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18443500 Zonnekleppen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul achizitiei este reprezentat de furnizarea soluțiilor dezinfectante pentru mâini, materiale de protecție pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Urmare situației create la nivel național de către pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 si în vederea asigurării protecției, personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului sectorului 4, directiilor descentralizate subordonate Consiliului Local Sector 4, pe durata programului de lucru, precum și a elevilor din Sistemul National de Educatie din institutiile de invatamant situate pe raza sectorului 4, pe durata anului școlar, se impune achiziția de produse care sa asigure protecția individuala si astfel limitarea posibilitaților de extindere a pandemiei, in timpul desfășurării activității.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile. Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este a 11-a zi, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206397

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Descrierea achiziţiei publice:
In plaats van:

Tipuri de produse ce fac obiectul acordului-cadru:

[...]

— grosime – 0,8 – 1 mm;

[...]

Te lezen:

Tipuri de produse ce fac obiectul acordului-cadru:

[...]

— grosime: maximum 3 mm;

[...]

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor:
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Te lezen:
Datum: 09/06/2020
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 05/10/2020
Te lezen:
Datum: 09/10/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: