Leveringen - 256712-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Dos Hermanas: Elektriciteit

2020/S 106-256712

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 035-082276)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas
Nationaal identificatienummer: P4103800A
Postadres: Plaza de la Constitución, 1
Plaats: Dos Hermanas
NUTS-code: ES618 Sevilla
Postcode: 41701
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas
E-mail: contratacion@doshermanas.es
Telefoon: +34 954919500
Fax: +34 954919525

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nOlHuAbuSqgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas

Referentienummer: 01/2020/CON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de energía eléctrica del Excelentísimo Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 035-082276

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 23/03/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: