Leveringen - 256713-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Briançon: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 106-256713

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-206681)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Centre hospitalier des Escartons
Postadres: 24 avenue Adrien Daurelle
Plaats: Briançon Cedex
NUTS-code: FRL02 Hautes-Alpes
Postcode: 05105
Land: Frankrijk
E-mail: cportier@ch-briancon.fr
Telefoon: +33 492252141
Fax: +33 492252139

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ch-briancon.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://ch-briancon.e-marchespublics.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de produits alimentaires «épicerie — conservés»

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de produits alimentaires.

«épicerie — conservés».

Groupement de commandes.

Des établissements de santé et médico-sociaux 04 / 05.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206681

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: