Leveringen - 256718-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Plzeň: Klimaatregelingsapparaten

2020/S 106-256718

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 104-250283)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fakultní nemocnice Plzeň
Nationaal identificatienummer: 00669806
Postadres: Edvarda Beneše 1128/13
Plaats: Plzeň
NUTS-code: CZ032 Plzeňský kraj
Postcode: 305 99
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Matěj Novák
E-mail: kozak@fnplzen.cz
Telefoon: +420 377103533

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fnplzen.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=FNPlzen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

FN Plzeň - Lochotín, dodávka a montáž vodních chladících fancoilů

Referentienummer: 31/20-2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39717200 Klimaatregelingsapparaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem díla je dodávka a montáž systému chlazení řešených částí pavilonů v areálu FN Plzeň - Lochotín, dle požadavku objednatele, navrženého pomocí vodních chladících fancoilů dle požadavků zadavatele a projektové dokumentace s názvem „FN Plzeň - Klimatizace pomocí fancoilových jednotek s napojením na rozvody chladu (RTCH) uvnitř objektu“ zpracované společností Kovo Kasejovice Klima, s.r.o., Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice, ČESKÁ REPUBLIKA, viz Příloha č. 2 této zadávací dokumentace.

Součástí předmětu díla je i kompletní demontáž, naložení, odvoz a likvidace demontovaného zařízení, souvisejícího s plněním předmětu smlouvy s stavební úpravy a bourací práce přímo související s instalací potrubí a stropních a nástěnných klimatizačních jednotek.

Další podmínky realizace díla jsou uvedené v technických zprávách k projektové dokumentaci v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 104-250283

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Další informace
In plaats van:
Te lezen:

Pro zpracování nabídky umožní zadavatel prohlídku místa plnění v době jím určené všem účastníkům, kteří budou mít zájem.

Prohlídka místa plnění proběhne dne 12. 6. 2020 v 10.00 hodin.

Sraz zájemců bude v areálu FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň, ČESKÁ REPUBLIKA, ve vchodu „F“ u hlavního parkoviště před areálem (parkování zdarma první 4 hodiny).

Kontaktní osoba: pan Josef Černý, mobil +420 602153145, cerny@fnplzen.cz.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: