Leveringen - 256725-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Veendam: Uitrusting voor rioolzuiveringsinstallatie

2020/S 106-256725

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 054-128001)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Hunze en Aa's
Nationaal identificatienummer: 01173230
Postadres: Aquapark 5
Plaats: Veendam
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9641 PJ
Land: Nederland
Contactpersoon: Annemieke Penning
E-mail: a.penning@hunzeenaas.nl
Telefoon: +31 5986703800

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hunzeenaas.nl/

Adres van het kopersprofiel: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/264861

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

P-verwijdering RWZI Gieten

Referentienummer: 234134
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39350000 Uitrusting voor rioolzuiveringsinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Waterschap Hunze en Aa's wil de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater reduceren door een extra zuiveringsstap te installeren op de RWZI van Gieten. Het doel van de opdracht is om de kwaliteit van het effluent van de RWZI te verbeteren. Opdrachtnemer dient een P-verwijderingsinstallatie te ontwerpen, leveren, installeren en te integreren in de bestaande RWZI van Gieten, binnen de gestelde randvoorwaarden en vijf jaar te onderhouden. Aspecten van duurzaam GWW zoals energie, water en ruimtegebruik spelen een belangrijke rol in het ontwerp, levering en realisatie van de installatie(s).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 054-128001

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 11/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Gezien de complexheid van de aanbesteding heeft het waterschap besloten een inschrijfvergoeding toe te kennen. Nadere informatie hierover is te vinden in CTM bij de aanbestedingsstukken.