Leveringen - 256726-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Madrid: Medische oplossingen

2020/S 106-256726

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 078-183848)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Inspección General de Sanidad de la Defensa
Nationaal identificatienummer: S2800086G
Postadres: Glorieta del Ejército, 1, Hospital Central de la Defensa
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28047
Land: Spanje
Contactpersoon: Inspección General de Sanidad de la Defensa
E-mail: jae.igesan@mde.es
Fax: +34 914222513
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=g3L%2Bw6jHmL0%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acuerdo Marco para el suministro de material y equipamiento necesario para las determinaciones serológicas para donantes de sangre en el Centro de Transfusiones de las Fuerzas Armadas

Referentienummer: 2020/SP01400010/00000296
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692000 Medische oplossingen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acuerdo Marco para el suministro de material y equipamiento necesario para las determinaciones serológicas para donantes de sangre en el Centro de Transfusiones de las Fuerzas Armadas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 078-183848

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:03
Te lezen:
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 01/06/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: