Leveringen - 256729-2020

03/06/2020    S106

Denemarken-Hillerød: Plasmazakjes

2020/S 106-256729

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 101-243702)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Capital Region of Denmark
Nationaal identificatienummer: 29190623
Postadres: Kongens Vænge 2
Plaats: Hillerød
NUTS-code: DK01 Hovedstaden
Postcode: 3400
Land: Denemarken
Contactpersoon: Claus Jørgen Eskerod
E-mail: claus.joergen.eskerod@regionh.dk
Telefoon: +45 60941215

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.regionh.dk/

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Consumables and Equipment for Plasmapheresis

Referentienummer: 19002442
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141614 Plasmazakjes
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Consumables and equipment for plasmapheresis for the five Danish regions.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 101-243702

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
In plaats van:
Datum: 23/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 30/12/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: