Leveringen - 256730-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Râmnicu Sărat: Medische apparatuur

2020/S 106-256730

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 093-221675)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat
Nationaal identificatienummer: 2406871
Postadres: Str. Nicolae Bălcescu nr. 1
Plaats: Râmnicu Sărat
NUTS-code: RO222 Buzău
Postcode: 125300
Land: Roemenië
Contactpersoon: Simona Cernea
E-mail: achizitii@primariermsarat.ro
Telefoon: +40 238561946
Fax: +40 238561947

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariermsarat.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare echipamente și dotări pentru proiectul „Dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat”

Referentienummer: 2406871/2020/1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare echipamente şi dotări pentru proiectul „Dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat”.

Valoarea estimata a achizitiei: 7 995 547,56 RON fără TVA.

Termenul de livrare a produselor este de trei luni de la emiterea ordinului de incepere a furnizarii produselor.

Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160 (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu sapte zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 093-221675

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 10/06/2020
Te lezen:
Datum: 10/07/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 10/06/2020
Te lezen:
Datum: 10/07/2020
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 10/10/2020
Te lezen:
Datum: 10/11/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: