Leveringen - 256732-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Bestelwagens

2020/S 106-256732

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 090-214076)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Nationaal identificatienummer: WL-IV.272.14.2020
Postadres: ul. Basztowa 22
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 31-156
Land: Polen
Contactpersoon: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Administracji i Logistyki, Oddział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl
Telefoon: +48 123921425
Fax: +48 123921956

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.malopolska.uw.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa ambulansu pirotechnicznego dla lotniczego przejścia granicznego Kraków-Balice

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34136000 Bestelwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. ambulansu pirotechnicznego – pojazdu przystosowanego do przewozu osób oraz przewozu i magazynowania sprzętu pirotechnicznego, m.in. robota pirotechnicznego, kombinezonów antywybuchowych, wyposażonego w urządzenia niezbędne do obsługi wymienionego sprzętu oraz do zabezpieczenia działań pirotechnicznych.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 090-214076

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 10/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 17/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: