Leveringen - 256734-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Zweden-Vänersborg: Instrumentarium voor radiodiagnostiek

2020/S 106-256734

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Västra Götalandsregionen
Nationaal identificatienummer: 232100-0131
Postadres: Östergatan 1
Plaats: Vänersborg
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 462 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Sophia Svensson
E-mail: sophia.svensson@vgregion.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vgregion.se

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PET/MR

Referentienummer: RS 2018-01657
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33124200 Instrumentarium voor radiodiagnostiek
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Förhandsinsyn om avtal för köp av en (1) styck PET/MR utrustning till Västra Götalandsregionen med möjlighet till option om en (1) styck samt möjlighet till nyttjande av optioner i 24 månader från avtalstecknandet.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
33111000 Röntgenapparatuur
33111800 Systeem voor röntgendiagnostiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser högpresterande PET/MR utrustning av senaste teknik med insamlingsdatorer och beräkningsdatorer inklusive mjukvara för insamling, utvärdering och granskning/kvalitetskontroll samt serviceavtal. PET/MR utrustningen ska vara utrustad med funktion för Time of flight.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Möjlighet till option om en (1) styck samt möjlighet till nyttjande av optioner i 24 månader från avtalstecknandet.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Upphandlingen genomförs som förhandlat förfarande utan föregående annonsering med hänvisning till LOU 6 Kap, paragraf 14, punkt 2 ” det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens”

En behovsanalys och marknadsundersökning gjordes under 2019/2020 vilket visade att det i nuläget bara finns en leverantör av PET/MR med funktion Time of flight.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

PET/MR

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: GE Healthcare Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556603-3139
Postadres: Box 70
Plaats: Danderyd
NUTS-code: SE11 Stockholm
Postcode: 182 11
Land: Zweden
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 50 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 50 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Göteborg
Plaats: Göteborg
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020