Leveringen - 256735-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Zweden-GÄVLE: Medische apparatuur

2020/S 106-256735

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Gävleborg
Nationaal identificatienummer: 232100-0198
Postadres: i.u.
Plaats: GÄVLE
NUTS-code: SE313 Gävleborgs län
Postcode: 801 88
Land: Zweden
Contactpersoon: Michael Westh
E-mail: michael.westh@regiongavleborg.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiongavleborg.se

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Capillarys 3 Tera

Referentienummer: RS 2019/2147
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Region Gävleborg avser att teckna avtal med Mediq Sverige AB dels för inköp av ett begagnat kapillärelektroforesinstrument, Capillarys 3 Tera med tillhörande dator, skärm, tangentbord och mjukvara Phoresis samt serviceavtal. Och dels teckna ramavtal (2+1+1 år) för inköp av reagenskit och tillbehör för CDT-analys. I ramavtalet ingår även en option på att utöka antalet analyser.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 063 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE313 Gävleborgs län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Region Gävleborg avser att teckna avtal med Mediq Sverige AB dels för inköp av ett begagnat kapillärelektroforesinstrument, Capillarys 3 Tera med tillhörande dator, skärm, tangentbord och mjukvara Phoresis samt serviceavtal. Och dels teckna ramavtal (2+1+1 år) för inköp av reagenskit och tillbehör för CDT-analys. I ramavtalet ingår även en option på att utöka antalet analyser.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

I ramavtalet ingår även en option på att utöka antalet analyser.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Se bifogat beslutsdokument.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Capillarys 3 Tera

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Mediq Sverige AB
Nationaal identificatienummer: 556252-2317
Postadres: Box 10302
Plaats: Kungsbacka
NUTS-code: SE231 Hallands län
Postcode: 434 24
Land: Zweden
E-mail: info@mediq.se
Telefoon: +46 31389889000

Internetadres: http://www.mediq.se

De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 4 063 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Falun
Plaats: Falun
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020