Leveringen - 256736-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Zweden-HÄRNÖSAND: Medische apparatuur

2020/S 106-256736

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Region Västernorrland
Nationaal identificatienummer: 232100-0206
Postadres: Storgatan 1
Plaats: HÄRNÖSAND
NUTS-code: SE321 Västernorrlands län
Postcode: 871 85
Land: Zweden
Contactpersoon: Arnold Eriksson
E-mail: arnold.eriksson@rvn.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rvn.se

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Syndrombaserad plattform

Referentienummer: 20RS5443
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Köp av analysplattform för samtidig detektion av ett stort antal mikrobiologiska agens med molekylärbiologisk teknik samt avtal för tillbehör.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 200 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE321 Västernorrlands län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 st Analysplattform med tillbehör

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Region Västernorrland söker en analysplattform för samtidig detektion av ett stort antal mikrobiologiska agens med molekylärbiologisk teknik.

Denna plattform ska användas till diagnostik av svårt sjuka patienter där det är livsnödvändigt med ett snabbt och tillförlitligt test som kan detektera många agens samtidigt, en s.k. panel.

Analysplattformen ska ha paneler för övre luftvägssymptom, nedre luftvägssymptom och meningit/encefalit symptom. Analysplattformen ska kunna användas 24/7. Analysplattformen ska vara lättanvänd, provpreparation ska vara snabb och enkel. Analysplattformen ska ha CE-IVD-märkta kit. Analystiden ska/bör tangera en timme för samtliga paneler. Analysplattformen och alla ovan specificerade paneler ska kunna användas och vara i drift senast oktober 2020.

Region Västernorrland har genomfört en marknadsanalys med syfte att inventera marknaden avseende en analysplattform för ovannämnda ändamål. Dels genom litteratursökningar, kontakt med och besök hos andra kliniska laboratorier och omvärldsbevakning. Vid den marknadsanalys som genomförts har Region Västernorrland konstaterat att endast en analysplattform, Film-Array-systemet från Biofire (bioMerieux), med tillhörande reagens och förbrukningsmaterial, kan tillhandahålla en analyslösning som uppfyller våra krav.

Region Västernorrland avser mot bakgrund av ovanstående att teckna ett avtal, där både reagens och förbrukningsmaterial ingår, med Biofire (bioMerieux) för en avtalsperiod om 4 år med möjlighet till förlängning i 3 år. Därefter med ett år i taget, maximalt 10 år.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: bioMérieux Sweden AB
Nationaal identificatienummer: 556266-0653
Plaats: Askim
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Land: Zweden
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 5 200 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Härnösand
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020