Leveringen - 256738-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Warschau: Luchtverkeersbegeleidingssystemen

2020/S 106-256738

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Postadres: ul. Wieżowa 8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 02-147
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Ziętek
E-mail: zp@pansa.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pansa.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bip.pansa.pl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: służby żeglugi powietrznej

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa systemu P_21/iTEC w OKRL Poznań

Referentienummer: 163/PAŻP/2020/AZP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34962220 Luchtverkeersbegeleidingssystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa, integracja i uruchomienie systemu zarządzania ruchem lotniczym ATM P_21/iTEC w Ośrodku Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu, stanowiącego integralną część systemu ATM PEGASUS_21, wraz z aktualizacją oprogramowania PEGASUS_21 do poziomu iTEC V3, dostawa systemu testowego i szkoleniowego wraz z modyfikacją platformy testowo-wakidacyjnej P_21/iTEC, udzielenie licencji na oprogramowanie, przeprowadzenie szkoleń.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 164 139 940.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL415 Miasto Poznań
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu, ul. Przytoczna 1A, 60-427 Poznań, POLSKA

Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa, integracja i uruchomienie systemu zarządzania ruchem lotniczym ATM P_21/iTEC w Ośrodku Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu, stanowiącego integralną część systemu ATM PEGASUS_21, wraz z aktualizacją oprogramowania PEGASUS_21 do poziomu iTEC V3, dostawa systemu testowego i szkoleniowego wraz z modyfikacją platformy testowo-walidacyjnej P_21/iTEC, udzielenie licencji na oprogramowanie, przeprowadzenie szkoleń.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Program SESAR wymaga by państwa członkowskie UE wdrożyły w latach 2021–2026 konkretne rozwiązania SESAR. W celu wspólnego opracowania wymagań dla systemów ATM oraz wspólnego rozwoju tych systemów zgodnie z wymaganiami programu SESAR, grupa kluczowych europejskich ANSP zawarła porozumienie o współpracy, co skutkowało powstaniem wspólnego projektu iTEC.(iTEC Colaboration). Jedynym wykonawcą implementacji i uruchomienia wypracowanych w ramach projektu iTEC wspólnych rozwiązań/modułów, został hiszpański producent Indra Sistemas S.A. (Indra).

Zgodnie z zawartymi umowami z Członkami Założycielami iTEC, Indra posiada nieograniczone prawa autorskie do reprodukcji, dystrybucji oraz zmiany oprogramowania iTEC oraz posiada prawa autorskie, w tym nieograniczone prawa do używania, eksploatacji, dystrybucji, zmiany dotychczas opracowanych komponentów iTEC.

PAŻP przewiduje udzielenie zamówienia na system zapasowy (contingency) w OKRL w Poznaniu, który będzie integralną częścią systemu zarządzania ruchem lotniczym PEGASUS_21 (P-21) wraz z aktualizacją oprogramowania systemu P_21 do poziomu nowej generacji systemów ATM, bazującej na rozwiązaniach iTEC (P_21/iTEC).Podejście polegające na integracji w systemie P_21 niektórych opracowanych w ramach iTEC nowych komponentów/modułów oprogramowania systemu ATM wraz z niezbędnymi modyfikacjami umożliwia utrzymanie koncepcji operacyjnej, funkcjonalności systemu i interfejsu użytkownika zapewniając maksymalną jednolitość techniczną, operacyjną i funkcjonalną pomiędzy poszczególnymi instancjami systemów, tworzących środowisko systemu P_21 w PAŻP, przy jednoczesnym zapewnieniu postępu technologicznego.

Zgodnie z umową na zakup i wdrożenie systemu P_21 oraz kolejnymi umowami dotyczącymi rozbudowy tego systemu oraz umową dotyczącą dostawy platformy testowo-walidacyjnej, Indra posiada prawa autorskie i majątkowe do wytworzonego systemu P_21. PAŻP nie dysponuje żadnymi prawami pozwalającymi na jakiekolwiek zmiany w użytkowanym oprogramowaniu, czy dysponowania tym oprogramowaniem inaczej niż poprzez jego użytkowanie, gdyż Indra zgodnie z warunkami w/w umów, nie jest zobligowana do przeniesienia na PAŻP praw majątkowych, czy zależnych, jak również kodu/kodów źródłowych oprogramowania wykorzystywanych w systemie P_21.

Każdy producent posiada unikalny system składający się głównie z oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, którego parametry dostosowane są do wymagań zamawiającego, co powoduje, że w przypadku rozbudowy systemu zachodziłby brak kompatybilności z systemami innych wykonawców, a tym samym żaden inny wykonawca nie ma możliwości wykonania rozbudowy zmodernizowanego systemu P_21. Żaden inny wykonawca nie posiada oprogramowania i sprzętu, które byłyby możliwe do zastosowania w ramach planowanej modernizacji i rozbudowy systemu ATM.

Wprowadzenie rozwiązań alternatywnych powodowałoby znaczne zwiększenie kosztu po stronie PAŻP względem przyjętego rozwiązania, w związku z koniecznością wymiany systemu P_21 zainstalowanego w dotychczasowych lokalizacjach, oraz doprowadziłoby do powstania strat po stronie PAŻP związanych np. z już prowadzoną współpracą w ramach porozumienia iTEC oraz już wykonanymi badaniami nad rozwojem komponentów iTEC.Część walidacji w ramach SESAR wykorzystywała już istniejącą platformę P_21/iTEC jako bazę dla rozwiązań iTEC-owych stosowanych przez Indrę w pracach SESAR. Platforma P_21/iTEC będzie wykorzystywana w kolejnych projektach SESAR w latach 2020-2022

.Z uwagi na przysługujące Indra prawa wyłączne (prawa autorskie) zarówno do modyfikacji systemu P_21, jak również do wdrożenia oprogramowania iTEC, realizowanego na rzecz grupy ANSP- sygnatariuszy porozumienia iTEC oraz wobec braku racjonalnego i celowego rozwiązania alternatywnego pozwalającego na wdrożenie SESAR w sposób odmienny niż w oparciu o iTEC, Indra Sistemas S.A. jest jedynym podmiotem, który może dokonać integracji, dostawy i uruchomienia zapasowego systemu zarządzania ruchem lotniczym P_21/iTEC w OKRL w Poznaniu.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Indra Sistemas S.A.
Postadres: Avenida de Bruselas 35
Plaats: Madryt
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 164 139 940.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020