Leveringen - 256740-2020

03/06/2020    S106

Finland-Turku: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2020/S 106-256740

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Nationaal identificatienummer: 0828255-9
Postadres: Kiinamyllynkatu 4–8
Plaats: Turku
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-20520
Land: Finland
E-mail: irtaimistohankinnat@tyks.fi
Telefoon: +358 23130000

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vsshp.fi

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Liaison XL-generaattori ja tarvikkeet

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Liaison XL-generaattorin ja tarvikkeiden hankinta.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 262 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Liaison XL-generaattorin ja tarvikkeiden hankinta.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Ainoastaan Diasorin Ab:lla on random Access-periaatteella toimiva tarpeemme mukainen infektioserologian analyysejä tekevä laite. Random Access -toiminto nopeuttaa tulosten valmistumista merkittävästi, kun analyysejä voidaan tehdä vaikka kahdesti päivässä. Laitteella voi olla max 25 eri testiä / reagenssikittiä sisässä samanaikaisesti, eli laitteella voi tehdä 25 eri tutkimusta yhtäaikaisesti. Lisäksi laitteella voidaan tehdä myös akuuttiin koronaepidemiaan liittyvä serologinen testi.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

Liaison XL-generaattori ja tarvikkeet

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
28/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Diasorin AB
Nationaal identificatienummer: SE556169344001
Plaats: Solna
NUTS-code: SE SVERIGE
Land: Zweden
E-mail: jari.palin@se.diasorin.com
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 262 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 262 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Mikäli markkinatoimija katsoo vastoin hankintayksikön käsitystä kykenevänsä toteuttamaan hankinnan ja ettei suorahankintaperuste pidä paikkansa, markkinatoimijaa pyydetään viivytyksettä ilmoittamaan asiasta osoitteeseen irtaimistohankinnat@tyks.fi siten, että ilmoituksessa on kerrottu lyhyesti myös selvitys markkinatoimijan näkemykseen. Näin hankintayksikkö pystyy nopeasti arvioimaan asian uudelleen ja tarvittaessa keskeyttämään suorahankinnan oma-aloitteisesti.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020