Leveringen - 256742-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Argentan: Speeltuinuitrusting

2020/S 106-256742

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune d'Argentan
Postadres: Hôtel de Ville, place du Docteur Couinaud, BP 60203
Plaats: Argentan Cedex
NUTS-code: FRD13 Orne
Postcode: 61201
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Monsieur le maire
E-mail: affaires.generales@argentan.fr
Telefoon: +33 233364000
Fax: +33 233365207

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.argentan.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.centraledesmarches.com

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Le présent marché a pour objet la fourniture et la pose de jeux extérieurs pour les deux multi-accueils petite enfance de la ville d'Argentan

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
37535200 Speeltuinuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché a pour objet la fourniture et la pose de jeux extérieurs pour les deux multi-accueils petite enfance de la ville d'Argentan.

Le présent marché est composé de quatre lots:

— lot 1: fourniture et pose de signalétique et panneaux ludiques;

— lot 2: fourniture et pose de jeux multifonction;

— lot 3: fourniture et pose d'un bac à sable;

— lot 4: fourniture de sol amortissant en nid d'abeilles nattes et en plastique recyclé.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 56 307.87 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture et pose de signalétique et panneaux ludiques

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37535200 Speeltuinuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD13 Orne
Voornaamste plaats van uitvoering:

61200 Argentan.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et pose de signalétique et panneaux ludiques pour les jeux extérieurs des deux multi-accueils petite enfance de la ville d'Argentan.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture et pose de jeux extérieurs

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37535200 Speeltuinuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD13 Orne
Voornaamste plaats van uitvoering:

61200 Argentan.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et pose de jeux multifonction pour les deux multi-accueils petite enfance de la ville d'Argentan.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture d'un bac à sable

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37535200 Speeltuinuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD13 Orne
Voornaamste plaats van uitvoering:

61200 Argentan.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'un bac à sable pour le multi-accueil petite enfance de la ville d'Argentan.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fourniture de sol amortissant en nid d'abeilles nattes et en plastique recyclé

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37535200 Speeltuinuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRD13 Orne
Voornaamste plaats van uitvoering:

61200 Argentan.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de sol amortissant en nid d'abeilles nattes et en plastique recyclé pour les deux multi-accueils petite enfance de la ville d'Argentan.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Seuil du marché inférieur au seuil européen. Application de l'article R. 551-5, alinéa 3 du Code de justice administrative (France).

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 1
Benaming:

Fourniture et pose de signalétique et panneaux ludiques

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: SAS Qualicité Bretagne
Postadres: ZC 3 du Rodoir
Plaats: Nivillac
NUTS-code: FRH04 Morbihan
Postcode: 56130
Land: Frankrijk
E-mail: bretagne@quali-cite.com
Telefoon: +33 297428037
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 3 990.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 2
Benaming:

Fourniture et pose de jeux multifonction

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Proludic SAS
Postadres: L'étang Vignon
Plaats: Vouvray
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Postcode: 37210
Land: Frankrijk
E-mail: vdufrenne@proludic.fr
Telefoon: +33 247406072
Fax: +33 247526555
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 33 456.52 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 3
Benaming:

Fourniture d'un bac à sable

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Proludic SAS
Postadres: L'étang Vignon
Plaats: Vouvray
NUTS-code: FRB04 Indre-et-Loire
Postcode: 37210
Land: Frankrijk
E-mail: vdufrenne@proludic.fr
Telefoon: +33 247406072
Fax: +33 47526555
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 10 101.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Perceel nr.: 4
Benaming:

Fourniture de sol amortissant en nid d'abeilles nattes et en plastique recyclé

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
25/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Jet'Sports SARL
Postadres: 1 rue Désert
Plaats: Caudebec-lès-Elbeuf
NUTS-code: FRD22 Seine-Maritime
Postcode: 76320
Land: Frankrijk
E-mail: jetsports@wanadoo.fr
Telefoon: +33 235756788
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 8 760.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le marché sera signé dans un délai de onze jours à compter de la présente publication.

La date d'attribution des marchés correspond à la date de la réunion de choix par le pouvoir adjudicateur.

Références de l'avis initial: mis en ligne sur le site internet de la ville d'Argentan (http://www.argentan.fr), sur le site internet http://centraledesmarches.com et sur le BOAMP du 13.3.2020 (nº 20-36494).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Caen
Postadres: 3 rue Arthur le Duc
Plaats: Caen
Postcode: 14000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Telefoon: +33 231707272
Fax: +33 231524217

Internetadres: http://www.caen.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Caen
Postadres: 3 rue Arthur le Duc
Plaats: Caen
Postcode: 14000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Telefoon: +33 231707272
Fax: +33 231524217

Internetadres: http://www.caen.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020