Leveringen - 256745-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Computerconfiguraties

2020/S 106-256745

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerski savet
Nationaal identificatienummer: 000695025
Postadres: bul. „Knyaz Aleksandar Dondukov“ No. 1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1594
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Kristina Georgieva
E-mail: k.g.georgieva@government.bg
Telefoon: +359 29402049
Fax: +359 29402177

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gov.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://customerprofile.government.bg/vieworder.php?id=5600BD4B-6AAB-11EA-A0A8-00155DEF3411

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на компютърна техника за администрацията на Министерския съвет

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30211400 Computerconfiguraties
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на компютърна техника за администрацията на Министерския съвет

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30211400 Computerconfiguraties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Доставка на 20 бр. компютърни конфигурации

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 20
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-233743

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: МС-42
Benaming:

гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Лирекс БГ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 121057952
Postadres: ж.к. „Младост 3“, бл. 306, вх. 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1712
Land: Bulgarije
E-mail: office@lirex.bg
Telefoon: +359 29691691
Fax: +359 29691692

Internetadres: https://lirex.bg/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 22 780.00 BGN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок в съответствие с чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
30211400 Computerconfiguraties
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на 20 бр. компютърни конфигурации

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 60
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 22 780.00 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Лирекс БГ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 121057952
Postadres: ж.к. „Младост 3“, бл. 306, вх. 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1712
Land: Bulgarije
E-mail: office@lirex.bg
Telefoon: +359 29691691
Fax: +359 29691692

Internetadres: https://lirex.bg/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Съгласно допълнително споразумение към договор № МС-42/30.04.2020 г. страните се споразумяват за следното:

Чл. 2, ал. 1 се променя, като следва да се чете:

„Изпълнителят извършва доставката по чл. 1 в срок до 60 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.“

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

С писмо с вх. № 12.24-175 от 15.05.2020 г. „Лирекс БГ“ ООД отправя искане срокът за изпълнение на договор № МС-42 от 30.04.2020 г. да бъде удължен с 40 календарни дни. Искането за удължаване на срока на изпълнение е обосновано с постъпила при изпълнителя информация от производителя на оборудването HP Inc за забавяне в производствения и експедиционен цикъл на компоненти на оборудването и готова продукция в резултат на пандемията от Covid-19 в световен мащаб.

Съгласно чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но не повече от 2 месеца след отмяната на извънредното положение.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 22 780.00 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 22 780.00 BGN