Leveringen - 256748-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2020/S 106-256748

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_71040624
Postadres: Akácfa utca 15.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1980
Land: Hongarije
Contactpersoon: Gara Richárd
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefoon: +36 14616578
Fax: +36 13226438

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bkv.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Motoralkatrészek beszerzése Volvo autóbuszokhoz

Referentienummer: EKR001052602018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Motoralkatrészek beszerzése Volvo autóbuszokhoz

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

BKV Zrt. telephelyei

K170 raktár 1113 Bp,Hamzsabégi út 55.

C450 raktár 1165 Bp,Bökényföldi út 122.

O430 raktár 1037 Bp,Pomázi út 15.

D460 raktár 1194 Bp,Méta u. 39.

T100 raktár 1101 Bp,Pongrác út 6.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Motor és kapcsolódó alkatrészek szállítása Volvo gyártmányú autóbuszokhoz (adásvétel):

58 260 db/48 hónap

A részletezést a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt az egységárak táblázatban szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszegen belül annak 10 %-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlatát a következők szerint kell összeállítania:

— Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint, hogy Járműgyártói/Első beépítésű/Helyettesítő terméket ajánl meg,

— Helyettesítő termék megajánlása esetén igazolni kell a megajánlott tétel gyártójánál működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszer alkalmazását a műszaki leírásban meghatározott dokumentumok benyújtásával,

— Az ajánlati árak táblázatban meghatározott termékek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeknek minősülnek, az 5/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 23. §-ban és a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 9. § (4) bekezdésben leírtak alapján minősítő vizsgálatra kötelezettek. A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,

— az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,

— vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül,

— a jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül és hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,

— az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,

— amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges tartozékokat díjmentesen a termék leszállításakor átadja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi és:

O nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja

O amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.

— az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az Ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő által üzemeltetett járművek M3 kategóriájúak.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 48
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 137-338518

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Motoralkatrészek beszerzése Volvo autóbuszokhoz

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
08/07/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Autóker Gamma Járműalkatrész-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_69663356
Postadres: Makádi út 155.
Plaats: Szigetbecse
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 2321
Land: Hongarije
E-mail: rendeles@autokerkft.hu
Telefoon: +36 306294601
Fax: +36 24538450
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 347 040 216.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződésmódosítás 2020. május 27-én került aláírásra.

A szerződés módosítására a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján került sor.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

BKV Zrt. telephelyei

K170 raktár 1113 Bp, Hamzsabégi út 55.

C450 raktár 1165 Bp, Bökényföldi út 122.

O430 raktár 1037 Bp, Pomázi út 15.

D460 raktár 1194 Bp, Méta u. 39.

T100 raktár 1101 Bp, Pongrác út 6.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Motor és kapcsolódó alkatrészek szállítása Volvo gyártmányú autóbuszokhoz (adásvétel):

58 260 db/48 hónap

A részletezést a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt az egységárak táblázatban szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszegen belül annak 10 %-ával megegyező mértékben, tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés nélkül. Ezen tételek a szerződés módosításával a felek külön megállapodása alapján rendelhetők meg.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlatát a következők szerint kell összeállítania:

— Az ajánlati árak táblázatában a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját, termékgyártói azonosító számát, valamint, hogy Járműgyártói/Első beépítésű/Helyettesítő terméket ajánl meg,

— Helyettesítő termék megajánlása esetén igazolni kell a megajánlott tétel gyártójánál működő ISO 9001 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint működtetett minőségirányítási rendszer alkalmazását a műszaki leírásban meghatározott dokumentumok benyújtásával,

— Az ajánlati árak táblázatban meghatározott termékek közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos alkatrészeknek minősülnek, az 5/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 23. §-ban és a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 9. § (4) bekezdésben leírtak alapján minősítő vizsgálatra kötelezettek. A benyújtandó dokumentumok részletezését a műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és minőségben biztosítja, és nyertessége esetén a szerződés teljes időtartama alatt az ajánlatban megajánlott tételeket szállítja,

— az általa megajánlott járműgyártói termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, azok csomagolásán a járműgyártó logója/megnevezése szerepelni fog,

— az általa megajánlott járműgyártói terméket a keretszerződés teljes időtartama alatt eredeti gyári csomagolásban szállítja,

— vállalja az alkatrészek leszállítását legfeljebb 5 munkanapon belül,

— a jótállási határidő az átvételétől számított legalább 12 hónap, kilométer korlátozás nélkül és hogy a jótállással kapcsolatos, a további közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételeket elfogadja,

— az alkatrészek beszállítását biztosítja, amelyért külön díjazást nem számol fel,

— amennyiben valamely termékhez szükséges és azt a termék gyártója biztosítja, a beépítéséhez szükséges tartozékokat díjmentesen a termék leszállításakor átadja,

— a szállítandó pótalkatrészek és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi és:

O nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail-címen fogadja

O amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő.

— az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az Ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő által üzemeltetett járművek M3 kategóriájúak.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 48
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 347 040 216.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Autóker Gamma Járműalkatrész-Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_69663356
Postadres: Makádi út 155.
Plaats: Szigetbecse
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 2321
Land: Hongarije
E-mail: rendeles@autokerkft.hu
Telefoon: +36 306294601
Fax: +36 24538450

Internetadres: http://www.draspo.hu

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

A szerződés keretösszege nem változik. A szerződésmódosítás nem érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt.

A szerződés 1.3 pontja lehetővé teszi a szerződés 1. sz. mellékletének a szerződés tárgykörébe illő tétellel való kiegészítését. A szerződés 1. sz. melléklete a szerződés 1.3. pontja alapján kerül kiegészítésre.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Az ajánlatkérő által a fővárosi közösségi közlekedésben üzemeltetett Volvo gyártmányú autóbuszok üzembiztonságát szolgáló javításokhoz nélkülözhetetlen az alkatrészek beszerzése. A Volvo gyártmányú autóbuszok rendelkezésre állása és utasbiztonsága érdekében a szállítandó alkatrészeket megfelelő minőségben a szerződéses partner tudja biztosítani.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 347 040 216.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 347 040 216.00 HUF