Leveringen - 256751-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2020/S 106-256751

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Elektroenergien sistemen operator“ EAD
Nationaal identificatienummer: 175201304
Postadres: bul. „Tsar Boris III“ No. 201
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Tanya Stoyanova
E-mail: t.stoyanova@eso.bg
Telefoon: +359 29696851
Fax: +359 2966189

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.еso.bg

Adres van het kopersprofiel: https://webapps.eso.bg/zop_profile

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на 3 броя шунтови реактори 50 000 kVAr 31,5 kV

Referentienummer: ЦУ/2018/029
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

П/ст „Марица-изток“, гр. Гълъбово

П/ст „Добруджа“, гр. Суворово

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Поръчката е за доставка на 3 броя шунтови реактори 50 000 kVAr, 31,5 kV чрез покупка и включва изпитване в завода — производител на посочения тип шунтови реактори, в присъствието на представители на възложителя, подготовка за транспорт, в т.ч. опаковане, транспортиране, супервизия, монтаж, провеждане на 72-часови проби и пускане в експлоатация на доставените реактори.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 14
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-428307

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 0088-МЕР
Benaming:

Доставка на 3 броя шунтови реактори 50000 kVAr 31,5 kV

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
20/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Обединение — Tamini и CERB
Nationaal identificatienummer: 177298382
Postadres: ул. „Локомотив“ № 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1220
Land: Bulgarije
E-mail: info@cerb.bg
Telefoon: +359 28105454
Fax: +359 28327029

Internetadres: www.cerb.bg

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Централна енергоремонтна база“ ЕАД
Nationaal identificatienummer: 831914037
Postadres: ул. „Локомотив“ № 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1220
Land: Bulgarije
E-mail: info@cerb.bg
Telefoon: +359 28105454
Fax: +359 28327029

Internetadres: www.cerb.bg

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Tamini Trasformatori Srl
Nationaal identificatienummer: 891770158
Postadres: Viale Cadorna, 56/A
Plaats: Legnano (Milano)
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 20025
Land: Italië
E-mail: info@tamini.it
Telefoon: +39 2982051
Fax: +39 2982051

Internetadres: http://www.tamini.it/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 689 837.00 BGN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно разпоредбата на чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
31000000 Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

П/ст „Марица-изток“, гр. Гълъбово

П/ст „Добруджа“, гр. Суворово

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Поръчката е за доставка на 3 броя шунтови реактори 50 000 kVAr, 31,5 kV чрез покупка и включва изпитване в завода — производител на посочения тип шунтови реактори, в присъствието на представители на възложителя, подготовка за транспорт, в т.ч. опаковане, транспортиране, супервизия, монтаж, провеждане на 72-часови проби и пускане в експлоатация на доставените реактори.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 44
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 689 837.00 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Обединение — Tamini и CERB
Nationaal identificatienummer: 177298382
Postadres: ул. „Локомотив“ № 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1220
Land: Bulgarije
E-mail: info@cerb.bg
Telefoon: +359 28105454
Fax: +359 28327029

Internetadres: www.cerb.bg

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Централна енергоремонтна база“ ЕАД
Nationaal identificatienummer: 831914037
Postadres: ул. „Локомотив“ № 1
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1220
Land: Bulgarije
E-mail: info@cerb.bg
Telefoon: +359 28105454
Fax: +359 28327029

Internetadres: www.cerb.bg

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Tamini Trasformatori Srl
Nationaal identificatienummer: 891770158
Postadres: Viale Cadorna, 56/A
Plaats: Legnano (Milano)
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 20025
Land: Italië
E-mail: info@tamini.it
Telefoon: +39 2982051
Fax: +39 2982051

Internetadres: http://www.tamini.it/

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Срокът за тестване и въвеждане в експлоатация на реакторите се удължава с 30 мес. Изпълнителят ще предостави гаранция за ав. плащане в р-р на 20 % от общата цена по д-ра (337 967 BGN) със срок на валидност от 30 месеца. Възложителят ще заплати на изпълнителя 337 967 BGN в срок от 30 дни след получаване на гаранцията за ав.плащане. За спиране изпълнението на д-ра възложителят осигурява необх. съоръжения и пост. фундаменти за м-ж и въвеждане в експлоатация на реакторите. Разходите, възникнали за срока на спиране на д-ра поради престой, вкл. демонтирането на трите реактора от временните фундаменти, преместването и монтирането им на постоянни фундаменти и полевите изпитания, са за сметка на възложителя. Изпълнителят се задължава в срок до 3 дни след писм. уведомяване от възложителя да проведе 72-часови проби и да състави и подпише приемно-предават. пр-ли за във.в експлоатация на шунтовите реактори. Ав. гаранция се освобождава в срок до 30 дни след подписване без забележки горецитираните протоколи.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

При извършване на проект.проучвания за изготвяне на РП за м-ж на доставените по д-ра реактори е установено,че действащите в ОРУ на п/ст МИ съоръженията не отговарят на трайния и ударния ток на късо съединение, за което е нужно възложителят да организира д-ка на съоръжения с техн. х-ки, изготвяне на проект и при нужда подмяна на съществ. строит. конструкции за св. с/ка. Това възпрепятства монтирането, провеждането на 72-час.проби и във. в експл-я на реакторите. Възложителят е спрял изпълнението на д-ра с п-мо до изпълнителя от 19.11.2019 г. В съотв. с чл. 2.4 от д-ра за причините и периода на спиране изпълнението на д-ра е съставен и подписан двустр. пр-л. Изпълнителят е доставил стоките, предмет на д-ра, монтирал ги е на врем. фундаменти, посочени от възложителя, и не е получил пълната дължима сума. На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП и във връзка с гореизложеното за справедливо уреждане на отношенията между страните се договориха измененията, посочени в VII.2.2) на настоящето обявление.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 689 837.00 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 689 837.00 BGN