Leveringen - 256753-2020

03/06/2020    S106

България-София: Моторни превозни средства

2020/S 106-256753

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Таня Стоянова
Електронна поща: t.stoyanova@eso.bg
Телефон: +359 29696851
Факс: +359 2966189

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.еso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на леки, лекотоварни и високопроходими автомобили

Референтен номер: ЦУ/2019/138
II.1.2)Основен CPV код
34100000 Моторни превозни средства
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на лекотоварни автомобили с нормална проходимост 2+1 места, тип фургон (N1)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34136100 Лекотоварни автомобили с каросерия тип „фургон“
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Европа“ № 2

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Обособената позиция е доставка на 3 броя лекотоварни автомобили с нормална проходимост 2+1 места, тип фургон (N1), регистрация в КАТ и гаранционно (сервизно) обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 60
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 098-235664

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 0039-ЦУ
Обособена позиция №: 3
Наименование:

Доставка на лекoтоварни автомобили с нормална проходимост 2+1 места, тип фургон (N1)

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
12/05/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Омникар Ауто“ ООД
Национален регистрационен номер: 115015855
Пощенски адрес: бул. „Карловско шосе“ № 42, общ. „Марица“, обл. Пловдив
Град: с. Труд
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4199
Държава: България
Електронна поща: maia.panchova@omnicar-auto.bg
Телефон: +359 877175602
Факс: +359 877175602

Интернет адрес: www.omnicar-auto.bg

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 113 295.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/06/2020

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
34100000 Моторни превозни средства
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
34136100 Лекотоварни автомобили с каросерия тип „фургон“
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Европа“ № 2

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обособената позиция е доставка на 3 броя лекотоварни автомобили с нормална проходимост 2+1 места, тип фургон (N1), регистрация в КАТ и гаранционно (сервизно) обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 120
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 113 295.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Омникар Ауто“ ООД
Национален регистрационен номер: 115015855
Пощенски адрес: бул. „Карловско шосе“ № 42, общ. Марица“, обл. Пловдив
Град: с. Труд
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4199
Държава: България
Електронна поща: maia.panchova@omnicar-auto.bg
Телефон: +359 88768179
Факс: +359 29531922

Интернет адрес: www.omnicar-auto.bg

Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Срокът за изпълнение на доставката на автомобилите по договор № 0039-ЦУ/12.05.2020 г. се удължава с 60 календарни дни.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и писмо № ЦУ-ЕСО-3577/13.05.2020 г. на изпълнителя е подписано допълнително споразумение за удължаване срока на договор № 0039-ЦУ/12.05.2020 г. с 60 (шестдесет) календарни дни. Всички останали клаузи остават непроменени.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 113 295.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 113 295.00 BGN