Leveringen - 256753-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Sofia: Motorvoertuigen

2020/S 106-256753

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Elektroenergien sistemen operator“ EAD
Nationaal identificatienummer: 175201304
Postadres: bul. „Tsar Boris III“ No. 201
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Tanya Stoyanova
E-mail: t.stoyanova@eso.bg
Telefoon: +359 29696851
Fax: +359 2966189

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.еso.bg

Adres van het kopersprofiel: https://webapps.eso.bg/zop_profile

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на леки, лекотоварни и високопроходими автомобили

Referentienummer: ЦУ/2019/138
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лекотоварни автомобили с нормална проходимост 2+1 места, тип фургон (N1)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136100 Lichte bestelwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 60

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 098-235664

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 0039-ЦУ
Perceel nr.: 3
Benaming:

Доставка на лекoтоварни автомобили с нормална проходимост 2+1 места, тип фургон (N1)

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособената позиция е доставка на 3 броя лекотоварни автомобили с нормална проходимост 2+1 места, тип фургон (N1), регистрация в КАТ и гаранционно (сервизно) обслужване на автомобилите по време на гаранционния срок.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 120
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 113 295.00 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Омникар Ауто“ ООД
Nationaal identificatienummer: 115015855
Postadres: бул. „Карловско шосе“ № 42, общ. Марица“, обл. Пловдив
Plaats: с. Труд
NUTS-code: BG421 Пловдив
Postcode: 4199
Land: Bulgarije
E-mail: maia.panchova@omnicar-auto.bg
Telefoon: +359 88768179
Fax: +359 29531922

Internetadres: www.omnicar-auto.bg

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и писмо № ЦУ-ЕСО-3577/13.05.2020 г. на изпълнителя е подписано допълнително споразумение за удължаване срока на договор № 0039-ЦУ/12.05.2020 г. с 60 (шестдесет) календарни дни. Всички останали клаузи остават непроменени.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 113 295.00 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 113 295.00 BGN