Leveringen - 256754-2020

03/06/2020    S106

Bulgarije-Samokov: Elektriciteit

2020/S 106-256754

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „MBAL — Samokov“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 000770086
Postadres: ul. „Makedoniya“ No. 49
Plaats: Samokov
NUTS-code: BG412 София
Postcode: 2000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Valentina Zafirova
E-mail: mbal_samokov@abv.bg
Telefoon: +359 72289288
Fax: +359 72266068

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mbal-samokov.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.mbal-samokov.com/procurement.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на „МБАЛ — Самоков“ ЕООД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за сградата на „МБАЛ — Самоков“ ЕООД

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412 София
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сградата на „МБАЛ — Самоков“ ЕООД, гр. Самоков, ул. „Македония“ № 49

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Предметът на поръчката обхваща:

Доставка на догов.те кол.ва елек. енергия в мястото на доставка съгласно ПТЕЕ.

Участие на въз.ля в пазара на бал. енергия като непряк член на стандартна бал. група с коорд.р из/ля, без въз/лят да заплаща такса за участие. Рег.я на въз.ля на своб.я пазар на електр. енергия съгласно дейст.те към момента ПТЕЕ така, че да осигури изпъл.то на наст.я договор по проц.та. Изготвяне на дн.те почас. товар. графици за периода на изп.е на договора. Този дн. график ще бъде общ вид на очак.я час. енерг. товар. Днев.ят график обхваща 24 часа, зап. от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден.

Да изпраща почас.те дневни графици за доставка на ЕСО в съответствие с разп.те на ПТЕЕ.

Своевр.но адм.не на графиците и обмен на информация с ЕСО ЕАД.

Рег.не на графици за доставка на ел.я през уеб портал. Ген.не на различни справки — граф. и табл. пред.не на договорени и измерени кол.ва електр.я, небаланси.

Следене на почас. измерени кол.ва електр.я в табл. и граф. вид.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 094-226908

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Договор

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
10/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Юропиан Трейд ОФ Енерджи“ АД
Nationaal identificatienummer: 201869388
Postadres: ж.к. „Изток“, ул. „Атанас Далчев“, между бл. 93 и 96
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
E-mail: sales@etebg.eu
Telefoon: +359 28904195
Fax: +359 28904195
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 106 780.80 BGN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412 София
Voornaamste plaats van uitvoering:

Сградата на „МБАЛ — Самоков“ ЕООД, гр. Самоков, ул. „Македония“ № 49

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката обхваща:

Доставка на догов.те кол.ва елек. енергия в мястото на доставка съгласно ПТЕЕ.

Участие на въз.ля в пазара на бал. енергия като непряк член на стандартна бал. група с коорд.р из/ля, без въз/лят да заплаща такса за участие. Рег.я на въз.ля на своб.я пазар на електр. енергия съгласно дейст.те към момента ПТЕЕ така, че да осигури изпъл.то на наст.я договор по проц.та. Изготвяне на дн.те почас. товар. графици за периода на изп.е на договора. Този дн. график ще бъде общ вид на очак.я час. енерг. товар. Днев.ят график обхваща 24 часа, зап. от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден.

Да изпраща почас.те дневни графици за доставка на ЕСО в съответствие с разп.те на ПТЕЕ.

Своевр.но адм.не на графиците и обмен на информация с ЕСО ЕАД.

Рег.не на графици за доставка на ел.я през уеб портал. Ген.не на различни справки — граф. и табл. пред.не на договорени и измерени кол.ва електр.я, небаланси.

Следене на почас. измерени кол.ва електр.я в табл. и граф. вид.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 30/07/2020
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 106 780.80 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: „Юропиан Трейд ОФ Енерджи“ АД
Nationaal identificatienummer: 201869388
Postadres: ж.к. „Люлин“, бул. „Джавахарал Неру“ № 6, ет. 7, ап. 703
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1324
Land: Bulgarije
E-mail: sales@etebg.eu
Telefoon: +359 28904195
Fax: +359 28904195
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Сключено е допълнително споразумение № 75/26.05.2020 г. на основанието за изменение на договора е по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като промяната е във връзка с разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от ЗМДВИП и с оглед въведено извънредно положение в страната, което поражда забавяне в провеждане на нова процедура за възлагане на обществена поръчка. Поради което срокът на договора се изменя до 30.07.2020 г. Като срокът се удължава с 60 дни от крайната дата на договора, а именно от 30.05.2020 г.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Сключено е допълнително споразумение № 75/26.05.2020 г. на основанието за изменение на договора е по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като промяната е във връзка с разпоредбата на чл. 13, ал. 3 от ЗМДВИП и с оглед въведено извънредно положение в страната, което поражда забавяне в провеждане на нова процедура за възлагане на обществена поръчка. Поради което срокът на договора се изменя до 30.07.2020 г. Като срокът се удължава с 60 дни от крайната дата на договора, а именно от 30.05.2020 г.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 106 780.80 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 106 780.80 BGN