Services - 256759-2017

05/07/2017    S126    - - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česká republika-Brno: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2017/S 126-256759

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
70932581
Žerotínovo náměstí 449/3
Brno
602 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Bc. Milena Bartíková
Tel.: +420 547120332
E-mail: milena.bartikova@susjmk.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.susjmk.cz

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00011391
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
70932581
Ořechovská 35
Brno
619 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Bc. Milena Bartíková
Tel.: +420 547120332
E-mail: milena.bartikova@susjmk.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.susjmk.cz

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: údržba komunikací

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

II/380 Terezín – Čejč – DSP/PDPS, SP, IČ, AD.

II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou Linio Plan s.r.o., Sochorova 23, 616 00, Brno, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce.

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/380 v celém úseku průtahu obce Terezín v délce 840 m, dále v extravilánu mezi obcí Terezín a Čejčem v délce 969 m a v části průtahu obce Čejč v délce 526,5 m. Celková délka úpravy je 2 335,5 m.

Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém návrhu textu smlouvy o projektové přípravě a v návrhu textu smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 570 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000
71320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ064
Hlavní místo dodání nebo plnění:

SÚS JMK, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) dle Investičního záměru zpracovaného firmou Linio Plan s.r.o., Sochorova 23, 616 00, Brno, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce.

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/380 v celém úseku průtahu obce Terezín v délce 840 m, dále v extravilánu mezi obcí Terezín a Čejčem v délce 969 m a v části průtahu obce Čejč v délce 526,5 m. Celková délka úpravy je 2 335,5 m.

Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém návrhu textu smlouvy o projektové přípravě a v návrhu textu smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění VZ / Váha: 20 %
Cena - Váha: 80 %
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 570 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 3
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: IROP.
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Účastníci jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

1. ve vztahu k České republice výpisem z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

2. doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. doklad prokazující živnostenské oprávnění v oboru:

i. projektová činnost ve výstavbě,

ii. výkon zeměměřičských činností;

3. doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

Účastník předloží:

a) doklad o autorizaci pro obor dopravní stavby vydaný osobě, jejímž prostřednictvím účastník zabezpečuje odbornou způsobilost dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění.

b) oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu uvedeném v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a c) cit. zákona. Pokud jsou osoby, prostřednictvím kterých zabezpečuje účastník odbornou způsobilost zaměstnanci účastníka, předloží účastník o této skutečnosti čestné prohlášení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Není požadován.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Zadavatel si v souladu s § 105 ZZVZ vyhrazuje, že činnosti odpovědného projektanta nebudou prováděny poddodavatelsky.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 08/08/2017
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/08/2017
Místní čas: 10:15
Místo:

Ořechovská 35, 619 00 – velká zasedací místnost.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Při otevírání obálek mají právo být přítomni také zástupci účastníka, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Pokud se na otevírání obálek dostaví zástupce účastníka, který není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, předloží zástupce účastníka plnou moc či pověření k účasti na otevírání obálek s nabídkami za účastníka.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/06/2017