Leveringen - 256762-2020

03/06/2020    S106

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Bewakingssysteem met gesloten circuit

2020/S 106-256762

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Nationaal identificatienummer: 14TEI09563
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 5-7
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 60486
Land: Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Beschaffung Infrastrukturng (FE.EI-M-T), Hahnstraße 49, 60528 Frankfurt am Main
E-mail: fabian.ruhnau@deutschebahn.com
Telefoon: +49 69-265-45543

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal

Adres van het kopersprofiel: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ERTMS Analysesystem

Referentienummer: 2015/S 222-405305
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32235000 Bewakingssysteem met gesloten circuit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ERTMS Analysesystem

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 05/11/2015
Einde: 05/11/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 222-405305

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 14TEI09563
Benaming:

Nachtrag 02 zum ERTMS-Analysesystem-Vertrag

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
32235000 Bewakingssysteem met gesloten circuit
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aufgrund des Betriebes des GSM-R Funknetzes mit seinen technischen Schnittstellen ist das Analysesystem weiterhin zu unterstützen. Die Supportvereinbarung wird bis 12/2025 verlängert.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 05/11/2015
Einde: 05/11/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Expandium SAS
Nationaal identificatienummer: 14TEI09563
Plaats: Saint-Herblain
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Land: Frankrijk
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Aufgrund des Betriebes des GSM-R Funknetzes mit seinen technischen Schnittstellen ist das Analysesystem weiterhin zu unterstützen. Die Supportvereinbarung wird bis 12/2025 verlängert.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1.00 EUR