Diensten - 256842-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Laurent-du-Var: Telefoon- en datatransmissiediensten

2020/S 106-256842

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ville de Saint-Laurent-du-Var
Nationaal identificatienummer: 21060123300302
Postadres: 222 esplanade du Levant — BP 125
Plaats: Saint-Laurent-du-Var
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06706
Land: Frankrijk
Contactpersoon: M. le maire
E-mail: commande.publique@saintlaurentduvar.fr
Telefoon: +33 492124242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.saintlaurentduvar.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Ville de Saint-Laurent-du-Var (06)
Nationaal identificatienummer: 21060123300302
Postadres: 222 esplanade du Levant — BP 125, 06706 Saint-Laurent-du-Var, France
Plaats: Saint-Laurent-du-Var
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Postcode: 06700
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Point de contact susmentionné
E-mail: commande.publique@saintlaurentduvar.fr
Telefoon: +33 492124242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-securises.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-securises.fr
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Ville de Saint-Laurent-du-Var (06)
Nationaal identificatienummer: 21060123300302
Postadres: 222 esplanade du Levant — BP 125, 06706 Saint-Laurent-du-Var, France
Plaats: Saint-Laurent-du-Var
Postcode: 06700
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Point de contact susmentionné
Telefoon: +33 492124242
E-mail: commande.publique@saintlaurentduvar.fr
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-securises.fr

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre pour la fourniture de services de communications électroniques

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre pour la fourniture de services de communications électroniques.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Téléphonie fixe

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
64200000 Telecommunicatiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Commune de Saint-Laurent-du-Var — 06700.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Téléphonie fixe.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de mise à disposition des prestations / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché prend effet à sa notification. La première période de validité du présent marché public se termine 24 mois après la date contractuelle de mise en service des premiers services livrés en début du présent marché public. Le marché public est ensuite reconductible par décision tacite une fois pour une période de 24 mois, ou moins, sans que sa durée totale ne puisse dépasser 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La consultation donnera lieu à un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande en application des articles R. 2162-1 et R. 2162-2 alinéa 2, 2162-13 et 2162-14, sans minimum et sans maximum en application de l'article R. 2162-4-3o du code de la commande publique.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Services de transmission de données

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32429000 Uitrusting voor telefoonnetwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Commune de Saint-Laurent-du-Var — 06700.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Services de transmission de données

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de mise à disposition des prestations / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché prend effet à sa notification. La première période de validité du présent marché public se termine 24 mois après la date contractuelle de mise en service des premiers services livrés en début du présent marché public. Le marché public est ensuite reconductible par décision tacite une fois pour une période de 24 mois, ou moins, sans que sa durée totale ne puisse dépasser 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La consultation donnera lieu à un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande en application des articles R. 2162-1 et R. 2162-2 alinéa 2, 2162-13 et 2162-14, sans minimum et sans maximum en application de l'article R. 2162-4-3o du code de la commande publique.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Services d'accès au réseau internet de type résidentiel

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32429000 Uitrusting voor telefoonnetwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03 Alpes-Maritimes
Voornaamste plaats van uitvoering:

Commune de Saint-Laurent-du-Var — 06700.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Services d'accès au réseau internet de type résidentiel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Délais de mise à disposition des prestations / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Le marché prend effet à sa notification. La première période de validité du présent marché public se termine 24 mois après la date contractuelle de mise en service des premiers services livrés en début du présent marché public. Le marché public est ensuite reconductible par décision tacite une fois pour une période de 24 mois, ou moins, sans que sa durée totale ne puisse dépasser 48 mois.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La consultation donnera lieu à un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande en application des articles R. 2162-1 et R. 2162-2 alinéa 2, 2162-13 et 2162-14, sans minimum et sans maximum en application de l'article R. 2162-4-3o du code de la commande publique.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/07/2020
Plaatselijke tijd: 22:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

La date d'effet du présent marché public est fixée lors de la notification. La première période de validité du présent marché public se termine 24 mois après la date contractuelle de mise en service des premiers services livrés en début du présent marché public. Le marché public est ensuite reconductible par décision tacite une fois pour une période de 24 mois sans que sa durée totale ne puisse dépasser 48 mois. Le titulaire ne pourra pas refuser cette reconduction. L'acheteur public pourra décider de ne pas reconduire le marché public ou de le reconduire pour une période inférieure à 24 mois, en informant le titulaire par courrier express trois mois avant son échéance.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs — CS 61039
Plaats: Nice Cedex 1
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefoon: +33 489978600

Internetadres: http://www.ta-nice.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL)
Postadres: Préfecture de région Provence-Alpes-Côte-d'Azur — secrétariat général pour les affaires régionales, 22 bd Paul Peytral
Plaats: Marseille Cedex 20
Postcode: 13282
Land: Frankrijk
E-mail: marie-josee.murru@paca.pref.gouv.fr
Telefoon: +33 491156374

Internetadres: http://www.paca.pref.gouv.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif de Nice
Postadres: 18 avenue des Fleurs — CS 61039
Plaats: Nice Cedex 1
Postcode: 06050
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Telefoon: +33 489978600

Internetadres: http://www.ta-nice.juradm.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020