Diensten - 256895-2020

Submission deadline has been amended by:  300047-2020
03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Cateringdiensten

2020/S 106-256895

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hlavné mesto SR Bratislava
Nationaal identificatienummer: 00603481
Postadres: Primaciálne námestie 1
Plaats: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 814 99
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Zuzana Štanclová
E-mail: zuzana.stanclova@bratislava.sk
Telefoon: +421 259356511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bratislava.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Metropolitný inštitút Bratislavy
Nationaal identificatienummer: 52324940
Postadres: Primaciálne námestie 1
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 814 99
Land: Slovakije
E-mail: riaditel@mib.sk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bratislava.sk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Nationaal identificatienummer: 00681300
Postadres: Ivanská cesta 22
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 821 04
Land: Slovakije
E-mail: olo@olo.sk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.olo.sk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nationaal identificatienummer: 00492736
Postadres: Olejkárska 1
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 814 52
Land: Slovakije
E-mail: sekretariat.gr@dpb.sk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dpb.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7471/summary
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://josephine.proebiz.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok a elektronických stravovacích kariet

Referentienummer: MAGS OVO 50220/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55520000 Cateringdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zabezpečenie poskytovania služieb stravovania pre zamestnancov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na obdobie 48 mesiacov (od momentu účinnosti rámcovej dohody) v súlade s ustanovením § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a to prostredníctvom stravovacích poukážok a elektronických stravovacích kariet vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. týchto súťažných podkladov.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 23 774 529.60 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199770 Maaltijdcheques
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Územie hlavného mesta SR Bratislavy. Konkrétne miesta dodania služby budú podľa Čl. II rámcovej dohody uvedené v čiastkových objednávkach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok.Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s § 152 ods. 2 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Stravovacie poukážky musia byť v papierovej forme. Celkové predpokladané množstvo stravovacích poukážok počas účinnosti rámcovej dohody je 182 496 ks.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30237131 Elektronische kaarten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Územie hlavného mesta SR Bratislavy. Konkrétne miesta dodania služby budú podľa Čl. II rámcovej dohody uvedené v čiastkových objednávkach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s § 152 ods. 2 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Stravovanie bude zabezpečené prostredníctvom elektronických stravovacích kariet. Celkové predpokladané množstvo odobratých stravných jednotiek počas účinnosti RD je 5 006 208 ks.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu na predmet zákazky;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým čestným vyhlásením;

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný do ZHS podľa § 152 ZVO, preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO resp. Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED") v súlade s § 39 ZVO.

3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

4.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

5. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO. Na preukázanie predmetnej podmienky účasti, uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.

Eventuele minimumeisen:

Pre splnenie požadovanej podmienky účasti, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky dodané v predchádzajúcich troch rokoch (t. zn. za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, čo je deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie), podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Verejný obstarávateľ určil minimálny finančný objem, ktorý požaduje preukázať pre časť č. 1 zákazky: 338 000 EUR bez DPH.

Verejný obstarávateľ určil minimálny finančný objem, ktorý požaduje preukázať pre časť č. 2 zákazky: 1 000 000 EUR bez DPH.

Ak uchádzač predkladá ponuku na obe časti predmetu zákazky, preukazuje predmetnú podmienku účasti v určenej minimálnej kumulatívnej hodnote, t. j. v hodnote 1 338 000 EUR bez DPH.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

On-line otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú uchádzačom zverejnené informácie v zmysle § 52 ods. 2 zákona o verejnom otváraní. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém Josephine logovať a budú súčasťou protokolov v danom verejnom obstarávaní

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.3.1) Verejný obstarávateľ bude vo verejnej súťaži postupovať podľa § 66 ods. 7 druhej vety zákona o verejnom obstarávaní.

VI.3.2) Toto verejné obstarávanie realizuje verejný obstarávateľ ako príležitostné spoločné obstarávanie podľa § 16 zákona o verejnom obstarávaní.

VI.3.3) Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Josephine /ďalej len Josephine/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.4) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III. 1.1) a III. 1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).

VI.3.5) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.

VI.3.6) V tomto postupe verejného obstarávania, verejný obstarávateľ uplatnil v súlade s § 2 ods. 5 písm. p) ZVO v zmluvných podmienkach rámcovej dohody sociálne hľadisko. Vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy je predmetné verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020