Diensten - 256909-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Gebouwen- en faciliteitenbeheer

2020/S 106-256909

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VRT
Postadres: Auguste Reyerslaan 52
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1043
Land: België
Contactpersoon: de heer Steven Van Hoegaerden
E-mail: steven.vanhoegaerden@vrt.be
Telefoon: +32 27413693
Fax: +32 27360765

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vrt.be/nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1948/CJ/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Media (Radio- en televisieomroep)

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur van technische faciliteiten

Referentienummer: FO 2003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

VRT wenst op basis van deze procedure een raamovereenkomst met meerdere partijen af te sluiten binnen dewelke hij in functie van zijn noden opdrachten voor inhuur van technische faciliteiten zal geven.

De individuele afroepen betreffen opdrachten voor inhuur van technische faciliteiten beschreven in de verschillende percelen. Zij kunnen enkel geplaatst worden door de in dit bestek aangegeven uitbestedende overheid met uitsluiting van elke andere publiekrechtelijke overheid of instantie.

Deze procedure zal leiden tot een inventaris van inschrijvers per perceel. VRT maakt steeds een keuze uit de lijst der geselecteerde inschrijvers voor de organisatie van een mini-competitie; per opdracht, die steeds valt onder een of meerdere percelen beschreven in III Technische Bepalingen.

De concrete opdrachten of afroepen worden geregeld door de bepalingen op basis van de in dit bestek gesloten raamovereenkomst. De VRT is niet gebonden om na het sl[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Externe studio's en locaties

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
51312000 Installatie van televisie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verspreid op locaties - bepaald door VRT, 1043 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel voorziet in de behoefte van het beschikbaar stellen van studio’s en locaties. Onder locaties verstaan we plaatsen waar opnames/uitzendingen kunnen gebeuren maar geen typische opnamestudio’s betreffen.

De inschrijvers vullen de meegestuurde inventaris van studio’s in, alsook de bijkomende faciliteiten.

Leveringsplaats: diverse locaties.

Volgende parameters zullen beschreven worden bij de mini-competitie:

— periode,

— frequentie,

— afmetingen,

— extra infrastructuur.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Totale looptijd van dit raamcontract: 36 maanden.

De raamovereenkomst wordt gesloten met ingang van 1.8.2020 voor de duur van drie jaar met een maal een optie voor de aanbestedende overheid om ze, mits onderling akkoord, te verlengen met een periode van een jaar. Stilzwijgende verlengingen zijn niet van toepassing.

De VRT zal ieder van de begunstigden binnen [...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhuur reportagewagens

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
32224000 Televisietransmissieapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verspreid op locaties - bepaald door VRT, 1043 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit perceel voorziet in de behoefte om het aanleveren van reportagewagens.

De inschrijvers vullen de meegestuurde inventaris van reportagewagens in.

HD is de minimum norm voor alle componenten in de aangeboden middelen. Daarnaast geeft de aanbieder ook mee wat de andere mogelijkheden (HDR, UHD, [...]) zijn en wat in dat geval de eventuele beperkingen zouden zijn.

VRT heeft een zestal types regies generiek beschreven in de productie steekkaart. De inschrijver geeft aan tot welk type zijn aangeboden middel behoort en geeft ook indicatief aan in de bijgevoegde Excel inventaris of deze onder categorie A of B valt. Hij beschrijft de bijhorende functies en geeft hierbij zijn minimum aantal eigen crewfuncties voor de installatie en de operationele werking van de reportagewagen mee.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Totale looptijd van dit raamcontract: 36 maanden.

De raamovereenkomst wordt gesloten met ingang van 1.8.2020 voor de duur van drie jaar met een maal een optie voor de aanbestedende overheid om ze, mits onderling akkoord, te verlengen met een periode van een jaar. Stilzwijgende verlengingen zijn niet van toepassing.

De VRT zal ieder van de begunstigden binnen [...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inhuur regie

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
32224000 Televisietransmissieapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verspreid op locaties - bepaald door VRT, 1043 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor het goed kunnen capteren van producties in alle omstandigheden wil VRT beroep kunnen doen op een uitgebreide cataloog van captatiemiddelen. We onderscheiden onderstaande soorten extra middelen voor regie:

— mobiele regies,

— compacte regies,

— remote regies.

De inschrijvers vullen de meegestuurde inventaris van regies in.

HD is de minimum norm voor alle componenten in de aangeboden middelen. Daarnaast geeft de aanbieder ook mee wat de andere mogelijkheden (HDR, UHD, [...]) zijn en wat in dat geval de eventuele beperkingen zouden zijn.

VRT heeft een zestal types regies generiek beschreven in de productie steekkaart. De inschrijver geeft aan tot welk type zijn aangeboden middel behoort. Voor mobiele en remote regies geeft hij ook indicatief aan in de Excel inventaris of deze onder categorie A of B valt. Hij beschrijft de bijhorende functies en geeft hierbij zijn minimum aantal eigen crewfuncties voor de installatie en de operationele werking van de betreffende regie mee. De compacte regies zijn niet beschreven in de productie steekkaart.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Totale looptijd van dit raamcontract: 36 maanden.

De raamovereenkomst wordt gesloten met ingang van 1.8.2020 voor de duur van drie jaar met een maal een optie voor de aanbestedende overheid om ze, mits onderling akkoord, te verlengen met een periode van een jaar. Stilzwijgende verlengingen zijn niet van toepassing.

De VRT zal ieder van de begunstigden binnen [...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Extra middelen en materiaal

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
32324300 Televisie-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verspreid op locaties - bepaald door VRT, 1043 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De inschrijvers vullen de meegestuurde inventaris in.

Er kan niet afzonderlijk voor percelen 4 en 5 worden ingeschreven; enkel als aanvulling van percelen 1 of 2 of 3.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Totale looptijd van dit raamcontract: 36 maanden.

De raamovereenkomst wordt gesloten met ingang van 1.8.2020 voor de duur van drie jaar met een maal een optie voor de aanbestedende overheid om ze, mits onderling akkoord, te verlengen met een periode van een jaar. Stilzwijgende verlengingen zijn niet van toepassing.

De VRT zal ieder van de begunstigden binnen [...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Extra personeel

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
79610000 Plaatsing van personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:

Verspreid op locaties - bepaald door VRT, 1043 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De inschrijvers vullen de meegestuurde inventaris met hun beschikbare crewfuncties in.

Er kan niet afzonderlijk voor percelen 4 en 5 worden ingeschreven; enkel als aanvulling van percelen 1 of 2 of 3.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Totale looptijd van dit raamcontract: 36 maanden.

De raamovereenkomst wordt gesloten met ingang van 1.8.2020 voor de duur van drie jaar met een maal een optie voor de aanbestedende overheid om ze, mits onderling akkoord, te verlengen met een periode van een jaar. Stilzwijgende verlengingen zijn niet van toepassing.

De VRT zal ieder van de begunstigden binnen [...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2. Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011;

2. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

— Perceel 1: minimum 15 000 EUR/jaar,

— Perceel 2: minimum 15 000 EUR/jaar,

— Perceel 3: minimum 2 500 EUR/jaar.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier;

— een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht;

2. sociaal charter;

3. een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:

1. Perceel 1: minimum een studio project per jaar, Perceel 2 en 3: twee projectopdrachten per jaar;

2. Bewijs van ondertekening;

3. De CV’s van het vakbekwaam personeel.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/10/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Omroepcentrum, kamer 11L5

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020