Diensten - 256912-2020

03/06/2020    S106

Spanje-Barcelona: Uitvoeren van milieuaudits

2020/S 106-256912

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Subdirección General Sanitaria de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151
Nationaal identificatienummer: G08215824
Postadres: Vía Augusta, 36
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08006
Land: Spanje
Contactpersoon: Subdirección General Sanitaria de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151
E-mail: consultalicitaciones@asepeyo.es
Telefoon: +34 932286500

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.asepeyo.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bqeGMhb1zJwuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2%2FldVY5vHgHnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bqeGMhb1zJwuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de control de la calidad de los gases medicinales; control de la calidad ambiental de interiores (CAI), control del estado del sistema de aire y ventilación (SAVV), y control microbiológico de los Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151

Referentienummer: CP00222/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90714000 Uitvoeren van milieuaudits
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de control de la calidad de los gases medicinales; control de la calidad ambiental de interiores (CAI), control del estado del sistema de aire y ventilación (SAVV), y control microbiológico de los Hospitales de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 245 313.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 4
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hospital de Coslada: control de calidad de los gases medicinales, control de validación de limpieza de los conductos de climatización y calidad ambiental interior, y control fúngico inmediato de los quirófanos

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90714000 Uitvoeren van milieuaudits
24111500 Medische gassen
90714500 Diensten voor milieukwaliteitscontrole
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hospital de Coslada: control de calidad de los gases medicinales, control de validación de limpieza de los conductos de climatización y calidad ambiental interior, y control fúngico inmediato de los quirófanos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración de la calidad técnica del servicio: lotes 1, 2 y 4 / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Lote 3 / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Lotes 1, 2 y 4 / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 52 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hospital de Sant Cugat: control de validación de limpieza de los conductos de climatización y estado ambiental

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90714000 Uitvoeren van milieuaudits
24111500 Medische gassen
90714500 Diensten voor milieukwaliteitscontrole
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hospital de Sant Cugat: control de validación de limpieza de los conductos de climatización y estado ambiental.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración de la calidad técnica del servicio: lotes 1, 2 y 4 / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Lote 3 / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Lotes 1, 2 y 4 / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 541.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hospital de Sant Cugat: control microbiológico

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90714000 Uitvoeren van milieuaudits
24111500 Medische gassen
90714500 Diensten voor milieukwaliteitscontrole
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hospital de Sant Cugat: control microbiológico.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración de la calidad técnica del servicio: lotes 1, 2 y 4 / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Lote 3 / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Lotes 1, 2 y 4 / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 522.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hospital de Sevilla: control de validación de limpieza de los conductos de climatización y estado ambiental

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90714000 Uitvoeren van milieuaudits
24111500 Medische gassen
90714500 Diensten voor milieukwaliteitscontrole
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hospital de Sevilla: control de validación de limpieza de los conductos de climatización y estado ambiental.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración de la calidad técnica del servicio: lotes 1, 2 y 4 / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Lote 3 / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Lotes 1, 2 y 4 / Weging: 75
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— no estar incurso en incompatibilidades,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— seguro de indemnización. Descripción: justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas:

a) modo de acreditación: certificado asegurador: debe incluir importes + riesgos asegurados + fecha vencimiento;

b) importe mínimo: por importe no inferior al valor estimado del contrato,

— cifra anual de negocio. Descripción: volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, de los tres últimos años:

a) modo de acreditación: empresario inscrito en Registro Mercantil: cuentas anuales aprobadas y depositadas en RM. Empresario no inscrito en Registro Mercantil: cuentas anuales depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Empresarios individuales no inscritos en Registro Mercantil: libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el RM. Servicios profesionales: seguro de indemnización por riesgos profesionales. Certificado auditoría de cuentas;

b) importe mínimo: referido al año de mayor volumen de los tres concluidos. Duración menor de un año: una vez y media el valor estimado del contrato. Duración mayor de un año: una vez y media el valor anual medio del contrato,

— otros. Descripción: compromiso de renovación o prórroga del seguro de indemnización por riesgos profesionales:

a) modo de acreditación: declaración responsable firmada.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— trabajos realizados. Descripción: una relación de los principales servicios realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos:

a) modo de acreditación. Cuando el destinatario sea una entidad del sector público: certificados expedidos o visados por el órgano competente. Cuando el destinatario sea un sujeto privado: certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo, que acrediten la realización de la prestación;

b) requisito mínimo: que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato,

— medidas de gestión medioambiental. Descripción: acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. En función del tipo de ensayo a realizar (operaciones de control de calidad ambiental, control del estado del SAVV, análisis de la calidad de los gases medicinales o control microbiológico), se presentará certificado de acreditación por ENAC o certificado en algún sistema de calidad reconocido. En el caso de no disponer de acreditación o certificación se aportarán los procedimientos o protocolos para la realización de los ensayos:

a) modo de acreditación: copia certificado/s. Declaración responsable firmada, con los procedimientos para los ensayos, incluyendo los protocolos,

— maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato. Descripción: indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad:

a) modo de acreditación: declaración responsable;

b) requisito mínimo. Lotes 1, 2 y 4: técnico principal responsable del contrato y técnico de soporte. Lote 3: responsable de informe de microbiología y técnicos de soporte (técnicos de laboratorio y toma de muestras). Características y capacidades mínimas de las unidades técnicas exigidas: no se exige,

— títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución. Descripción: las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la ejecución del contrato_

a) modo de acreditación: copia de titulaciones y currículum o de las certificaciones exigidas;

b) requisito mínimo. Títulos o acreditaciones académicos o profesionales exigidos: el técnico principal responsable de los trabajos «in situ» de los lotes 1, 2 y 4, que deberá supervisar todos los trabajos y firmar los informes, deberá disponer de al menos de diplomatura universitaria. Para los controles de calidad internos: el técnico principal deberá testar en posesión del título de técnico superior acreditado (UNE 171330-2:2014) para inspección de la calidad ambiental en interiores. Técnico de soporte de los lotes 1, 2 y 4 con grado de formación al menos de FP. Responsable de informe de microbiología: licenciado en biología con mínimo de tres años de experiencia en estudios microbiológicos Técnicos de soporte (técnicos de laboratorio y toma de muestras) al menos grado de formación en FP,

— indicación de la parte del contrato que se pretende subcontratar. Descripción: parte o partes del contrato que el empresario tiene el propósito de subcontratar:

a) modo de acreditación: declaración responsable firmada;

b) requisito mínimo: porcentaje máximo de subcontratación admitido: 15% para los lotes 1, 2, y 4; 50 % para el lote 3. Nivel máximo de subcontratación admitido: parte o partes del contrato que no podrán ser objeto de subcontratación a un tercero (los trabajos «in situ» en las instalaciones de los hospitales de Asepeyo). Solo podrán ser subcontratados los análisis de muestras a través de laboratorios acreditados,

— otros. Descripción: certificado de empresa mantenedora en _________ especialista, y los documentos de capacitación de sus operarios. La empresa deberá estar acreditada para realizar los trabajos en las Comunidades Autónomas donde se preste el servicio. El laboratorio de microbiología debe estar acreditado para la realización de los ensayos objeto de la licitación:

a) modo de acreditación: copia de la certificación,

— otros. Descripción: compromiso a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 76 2 LCSP) (anexo IV 6):

a) modo de acreditación: declaración responsable firmada.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Asepeyo, Dirección de Contratación.

Datos de dirección:

— calle: vía Augusta, 18, 5.ª planta,

— código postal: 08006,

— población: Barcelona,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020