Diensten - 256913-2020

Submission deadline has been amended by:  300035-2020
03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Wilrijk: Afvalverzameling en –verwerking

2020/S 106-256913

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG)
Postadres: Boomsesteenweg 1000
Plaats: Wilrijk
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2610
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Andrea Schonken
E-mail: andrea.schonken@isvag.be
Telefoon: +32 38772855
Fax: +32 38870928

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.isvag.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/118/TL/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Intercommunale
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Afvoer en verwerking van reststoffen ISVAG

Referentienummer: 2020/022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

ISVAG is een overheidsbedrijf dat op een zo duurzaam mogelijke manier afval verwerkt voor de bewoners van de aangesloten steden en gemeenten.

Het is belangrijk voor ISVAG dat het bedrijf vanuit de rol als afvalenergiecentrale bijdraagt aan de realisatie van de Sustainable Development Goals (SDG).

Daarom wenst ISVAG dat de duurzame ontwikkelings doelstellingen het uitgangspunt zijn bij het indienen van de opdracht 'de milieutechnisch verantwoorde afvoer en verwerking van reststoffen, die ontstaan bij de verbranding van het huishoudelijk restafval in de installatie van ISVAG'.

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

— perceel 1 “Afvoer en verwerking ketelassen, vliegassen en mouwenfilterresidu”,

— perceel 2 “Afvoer en verwerking bodemassen”,

— perceel 3 “Afvoer en verwerking schroot”.

ISVAG verwacht, bijvoorbeeld dat de bodemassen schoon worden gemaakt zodat ze vrij toepasbaar zijn en zodoende opnieuw als gro[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Afvoer en verwerking ketelassen,vliegassen en mouwenfilterresidu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513000 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis
90513400 Diensten voor het verwerken van as
90523000 Verwijdering van giftig afval, met uitzondering van radioactief afval en vervuilde grond
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG), Boomsesteenweg 1000 te 2610 Wilrijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bestek Technische bepalingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Afvoer en verwerking bodemassen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
90512000 Diensten voor afvalvervoer
90513400 Diensten voor het verwerken van as
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG), Boomsesteenweg 1000 te 2610 Wilrijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bestek Technische bepalingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Afvoer en verwerking schroot

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90510000 Afvalverzameling en –verwerking
14630000 Slakken, gietschuim, ferro-afval en schroot
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Voornaamste plaats van uitvoering:

Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG), Boomsesteenweg 1000 te 2610 Wilrijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie bestek Technische bepalingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

— een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15.7.2011,

— het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's,

— de recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie bijkt,

— een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn,

— zie bestek.

Eventuele minimumeisen:

1. Zie vereiste bewijsstukken;

2. Zie bestek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.

Eventuele minimumeisen:

1. Zie bestek.

Vereiste erkenning: erkenning voor het transporteren van afvalstoffen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 27/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Administratief gebouw ISVAG - Boomsesteenweg 1000, 2610 Wilrijk.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Bruxelles (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020