Usługi - 256950-2020

03/06/2020    S106

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 106-256950

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Adres pocztowy: ul. J.P. Woronicza 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-999
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Tel.: +48 225478817
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tvp.pl
Adres profilu nabywcy: https://tvp.eb2b.com.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://tvp.eb2b.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: media

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania

Numer referencyjny: ZP/TITT/27/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie Załącznikiem nr 1 do wzoru umowy ramowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 12 195 121.95 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na usługi programistyczne w zakresie tworzenia oprogramowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, będący jednocześnie Załącznikiem nr 1 do wzoru umowy ramowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 195 121.95 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zastrz. do pkt II.2.5) ogłoszenia:

Kryterium oceny ofert będzie stanowiła cena netto za godzinę pracy poszczególnych specjalistów, zgodnie z zapisami pkt 15 SIWZ.

2. Wyk. zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w pkt 8.2 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali usługę lub usługi polegające na łącznym zapewnieniu zasobów ludzkich dotyczące co najmniej 20 specjalistów świadczących usługi w zakresie tworzenia oprogramowania. Każdy z ww. specjalistów musiał świadczyć usługi w zakresie tworzenia a oprogramowania w sposób ciągły przez okres co najmniej 2 miesięcy na rzecz podmiotu dla którego usługa polegająca na zapewnieniu zasobów ludzkich była świadczona. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zapewnienia ww. specjalistów w różnych okresach i dla różnych podmiotów.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy KC, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Pzp.

2. Warunki realizacji umowy ramowej zostały określone w SIWZ.

3. Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy ramowej stanowiącego Zał. nr 4 do SIWZ. Zastrz. do sekcji II.2.7 ogłoszenia: termin realizacji zamówienia zgodny z § 2 wzoru umowy ramowej, stanowiącym Zał. nr 4 do SIWZ.

4. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy ramowej na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiącej Zał. nr 4 do SIWZ oświadczeniem zawartym w treści formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we wzorze umowy ramowej nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy ramowej stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz 145 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 wzoru umowy ramowej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 8
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert, za pośrednictwem platformy, nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. J.P. Woronicza 17, POLSKA, budynek Pc, pok. nr 213, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp. Po odszyfrowaniu plików przez Zamawiającego będą one widoczne i możliwe do otwarcia dla wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Procedura została określona w pkt 14 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W postęp. mogą wziąć udział Wyk., którzy nie podlegają wykl. na podst. art. 24 ust.1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postęp.

2. Zgod. z art. 8 ust. 2a Pzp, Zam. inf., że za poufne uważa się wszystkie informacje, które Zam. objął klauzulą poufności oraz informacje ściśle z nimi związane (np. wyj. treści SIWZ dot. inf. poufnych).

3. Zgod. z art. 10a ust.1 Pzp, z zaostrz. wyjątków, o których mowa w SIWZ kom. między Zam. a Wyk. odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/

3.1. Korzystanie z platformy jest nieodpłatne

3.2. Korzystanie z platformy wymaga zarejestrowania konta na platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje się pod adresem: https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf

3.3 Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie znajdują się pod adresem: https://przetargi.tvp.pl/

3.4 Dok. zw. z postęp. Zam. zamieszcza w zakładce „Załączniki”.

3.5 Zakładka „Załączniki” służy również Wyk. do złożenia oferty oraz dok. lub ośw. składanych razem z ofertą.

4. Dok. lub ośw. składane razem z ofertą:

a) dok. potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podp. lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych ośw. lub dok. Jeżeli odrębne przepisy wym. wpisu do rej. lub ewidencji dok.właściwym jest odpis z właściwego rej. lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp. lub dok., na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rej. lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wyk.;

b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej ośw. lub dok. podpisuje pełnomocnik, wraz z dok. potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia;

c) w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w 8.2.2–8.2.5 SIWZ – dok. potwierdzający jego wniesienie;

d) JEDZ (zgodny w treści z Zał. nr 3 do SIWZ), celem wstępnego potwierdzenia, że Wyk. nie podlega wykl. z post. na pods. art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełnia warunki udziału w postę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk., JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie;

e) JEDZ (zgodny w treści z Zał. nr 3 do SIWZ) dot. innych podm., na których zasoby powołuje się Wyk.,celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykl. oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wyk. powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w post.;

f) dowód potw., że Wyk. realizując zam. będzie dysp. niezbędnymi zasob. innych podm.

5. Oferta stanowi ośw. woli Wyk. wyrażone w formularzu oferty, zgod. w treści z Zał. nr 2 do SIWZ.

6. Dok. lub ośw. potwierdzające brak podstaw wykl. Wyk. z udziału w post. oraz spełniania warunków udziału w post.:

6.1. dok. lub ośw. określone w pkt 10.3.2–10.3.5 SIWZ i 10.4.1 SIWZ. Zam. wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia ich w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni;

6.2. ośw. o przynależności albo jej braku do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, składa każdy Wyk., który złożył of. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej w zakładce „Załączniki” informacji (zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp).

7. Jeżeli Wyk. ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium RP, zamiast dok, o których mowa w pkt 10.2.1 SIWZ zdanie 2 oraz pkt 10.3.2–10.3.3 SIWZ składa dok. zgodnie z pkt 12 SIWZ.

8.Wymagania w zakresie formy składanych dok. zostały okr. w SIWZ

9. Zgo. z art. 24aa Pzp Zam. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wyk., którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykl. z postęp. oraz spełnia warunki udz. w postęp.

10. Zastrzeżenie do sekcji IV.2.6 ogłoszenia – Wyk. pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania of. rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Wszelkie pozostałe inf., których nie można podać ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogł. zawiera SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/05/2020