Diensten - 257021-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Verkoop van reistickets en pakketreisdiensten

2020/S 106-257021

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uniwersytet Wrocławski
Nationaal identificatienummer: 13010000000000
Postadres: pl. Uniwersytecki 1
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Postcode: 50-137
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Pawełczyk
E-mail: bzp@uwr.edu.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.uni.wroc.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.uni.wroc.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa sprzedaży dla Uniwersytetu Wrocławskiego zagranicznych biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych dla: pracowników, studentów, doktorantów oraz innych osób delegowanych i zapraszanych.

Referentienummer: BZP.2711.14.2020.KP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63512000 Verkoop van reistickets en pakketreisdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzedaży dla Uniwersytetu Wrocławskiego biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych dla: pracowników, studentów, doktorantów oraz innych osób delegowanych i zapraszanych na podstawie zawartego z nimi porozumienia. Usługa obejmuje rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów wyżej określonych w związku z realizowanymi wyjazdami zagranicznymi.

Przewidywane ilości biletów określono następująco:

a) bilety lotnicze (IL) – 2000 szt.;

b) bilety autobusowe (IA) – 200 szt.;

c) bilety kolejowe (IK) – 200 szt.

Informacje dodatkowe:

a) w okresie minionego roku pracownicy Zamawiającego odbyli 954 zagraniczne podróże lotnicze, autobusowe i kolejowe;

b) na zakup biletów podróżnych na trasach międzynarodowych w ubiegłym roku wydano kwotę ok. 1 259 789,88 PLN brutto.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy – zał. nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63000000 Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
22459000 Tickets
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL514 Miasto Wrocław
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wrocław

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzedaży dla Uniwersytetu Wrocławskiego biletów lotniczych, autobusowych i kolejowych dla: pracowników, studentów, doktorantów oraz innych osób delegowanych i zapraszanych na podstawie zawartego z nimi porozumienia. Usługa obejmuje rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów wyżej określonych w związku z realizowanymi wyjazdami zagranicznymi.

2. Przewidywane ilości biletów określono następująco:

a) bilety lotnicze (IL) – 2000 szt.;

b) bilety autobusowe (IA) – 200 szt.;

c) bilety kolejowe (IK) – 200 szt.

3. Informacje dodatkowe:

a) w okresie minionego roku pracownicy Zamawiającego odbyli 954 zagraniczne podróże lotnicze, autobusowe i kolejowe;

b) na zakup biletów podróżnych na trasach międzynarodowych w ubiegłym roku wydano kwotę ok. 1 259 789,88 PLN brutto.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość kasjerów wyznaczonych do realizacji zamówienia posiadających co najmniej 1-roczne doświadczenie w sprzedaży biletów / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość osób niepełnosprawnych zatrudnionych w okresie realizacji zamówienia / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. Umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem 24 miesięcy w przypadku wcześniejszego wykorzystania kwoty umownej.

2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % oferowanej ceny brutto.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (JEDZ) – zgodnie z zapisami w rozdz. VII pkt 2 ppkt 4 SIWZ.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z rozdz. VII pkt 3 ppkt 1–3, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 Pzp, wykazujących brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – załącznik nr 7 do SIWZ – albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 8 do SIWZ;

5) dokumenty dotyczące podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

6) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty dotyczące każdego z Wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty na ogólnie dostępne, bezpłatne, elektroniczne bazy danych, Zamawiający skorzysta z tych dokumentów dla potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, pobierając je samodzielnie.

6. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone są w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z zapisami w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów zamiast dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ rozdział VI pkt 8, 9 i 10.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1.Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego – zgodnie z SIWZ rozdz. VII pkt 3 ppkt 1–3, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp:

1)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) dokumenty dotyczące podmiotów trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – jeśli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

3) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty dotyczące każdego z Wykonawców, odpowiednio w zakresie, w którym każdy z Wykonawców spełnia warunki udziału.

2. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Eventuele minimumeisen:

1. Zgodnie z SIWZ, rozdział IV, pkt 1.2.3:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub należycie wykonuje co najmniej jedną usługę o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto, polegającą na rezerwacji, sprzedaży i dostarczeniu biletów co najmniej lotniczych.

W przypadku usług wykonywanych (będących w trakcie wykonywania), warunek zostanie uznany za spełniony, gdy na dzień składania ofert wartość zrealizowanej wykazanej usługi wynosić będzie co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto.

Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż zł (PLN) Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunki określone w pkt 1.2.3 za spełnione jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. IV pkt 1.2.3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać będzie F technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. IV pkt 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 Pzp.

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Zamawiający przewiduje, w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, możliwość zmiany jej postanowień w stosunku do treści oferty Wykonawcy o ile zaistnieje jeden z

poniższych warunków:

a) w sytuacji zaistnienia siły wyższej;

b) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia.

2. Zmiany wynikające z art. 142 ust. 5 Pzp.

2.1 Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach:

a) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

b) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

c) W przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 03/09/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Uniwersytet Wrocławski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, POLSKA, I piętro, pokój 100.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

II kwartał 2022 r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

2. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Kalkulacja ceny – załącznik nr 1A do SIWZ – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3) Aktualne oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a Pzp – o których mowa w rozdz. VI pkt 1–5, tj. załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/-cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa.

5) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo – w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik.

6) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) – załącznik nr 9 do SIWZ – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie zł: osiemdziesiąt tys).

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tego oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem – zgodnie z rozdz. VII pkt 3 ppkt 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu lub w załączniku nr 11 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

7. Zasady tworzenia JEDZ opisane są w SIWZ.

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowan...

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587800
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

— odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, skarga do sądu.

4. Odwołanie:

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Skarga do sądu:

a) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

b) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

c) Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

d) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587800
Fax: +48 224587803

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020