Dienstleistungen - 257031-2022

13/05/2022    S93

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania

2022/S 093-257031

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 071-189534)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AMW Towarzystwo Budownicwa Społecznego "KWATERA" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 015296322
Adres pocztowy: ul.Starościńska 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-516
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Karczewska
E-mail: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Tel.: +48 223794503
Faks: +48 223794544
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amwkwatera.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług sprzątania nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Koszarowej 6 c-n, 8 m, n, p i 8 a-l we Wrocławiu.

Numer referencyjny: BZP.DZN.41.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Koszarowej 6 c-n, 8 m, n, p i 8 a-l we Wrocławiu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 071-189534

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego, dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

d) zdolności technicznej lub zawodowej

2. Zamawiający nie skonkretyzował warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

oraz w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych (potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy):

A. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Nie dotyczy.

B. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

„ustawą”,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.

Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;

c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa

w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego, dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

d) zdolności technicznej lub zawodowej

2. Zamawiający nie skonkretyzował warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

oraz w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia

podmiotowych środków dowodowych (potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy):

A. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Nie dotyczy.

B. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej

„ustawą”,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego,

sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.

Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ;

c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej

złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.

1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, oraz

w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 5k

rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

– wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 4 550,00 PLN

(słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100).

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy wskazane we wzorze umowy stanowiącym

załącznik nr 5 do SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części XXII SWZ i formie określonej w Części

XXI SWZ, OFERTĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z:

a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do

SWZ;

b) wypełnionego formularza cenowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1A do

SWZ;

ORAZ:

a) wypełnione OŚWIADCZENIE (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt

2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub Części XV pkt 3 – w przypadku polegania na

potencjale podmiotu trzeciego) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

b) wykaz prac, powierzonych Podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem

Podwykonawców – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

c) pełnomocnictwo – o ile jest wymagane (ze względu na umocowanie do podpisania oferty lub wspólne

ubieganie się o zamówienie);

d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Części XV pkt 3 (lub zobowiązań) – o ile Wykonawca

polega na potencjale podmiotu trzeciego;

e) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – o ile wadium wnoszone jest w innej formie niż w

pieniądzu;

f) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu

Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww.

dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,

o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Załączniku nr 1 do SWZ. W

przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej pod określonymi

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów – o ile

są to dokumenty w języku obcym.

Powyższe dokumenty sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym) należy złożyć z wykorzystaniem Platformy Zakupowej.

Niedopuszczalne jest złożenie OFERTY w inny sposób pod rygorem jej odrzucenia.

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 4 550,00 PLN

(słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100).

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy wskazane we wzorze umowy stanowiącym

załącznik nr 5 do SWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części XXII SWZ i formie określonej w Części

XXI SWZ, OFERTĘ SKŁADAJĄCĄ SIĘ Z:

a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do

SWZ;

b) wypełnionego formularza cenowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1A do

SWZ;

ORAZ

a) wypełnione OŚWIADCZENIE (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt

2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub Części XV pkt 3 – w przypadku polegania na

potencjale podmiotu trzeciego) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

b) wypełnione OŚWIADCZENIE (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 2

– w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do SWZ;

c) wypełnione OŚWIADCZENIE (lub OŚWIADCZENIA o ile mają zastosowanie postanowienia Części XV pkt 3

w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3C do SWZ;

d) wykaz prac, powierzonych Podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem

Podwykonawców – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

e) pełnomocnictwo – o ile jest wymagane (ze względu na umocowanie do podpisania oferty lub wspólne

ubieganie się o zamówienie);

f) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Części XV pkt 3 (lub zobowiązań) – o ile Wykonawca

polega na potencjale podmiotu trzeciego;

g) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – o ile wadium wnoszone jest w innej formie niż w

pieniądzu;

h) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu

Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww.

dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o

ile Wykonawca wskazał dane umożlwiające dostęp do tych dokumentów w Załączniku nr 1 do SWZ.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa powyżej pod

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od

Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego

dokumentów – o ile są to dokumenty w języku obcym.

Powyższe dokumenty sporządzone w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym) należy złożyć z wykorzystaniem Platformy Zakupowej. Niedopuszczalne jest złożenie OFERTY

w inny sposób pod rygorem jej odrzucenia.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 18/05/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 10/08/2022
Powinno być:
Data: 15/08/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Dodanie do części XIV SWZ pkt 4: Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawców, o których mowa w art. 5k rozporządzania 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem

2022/576.

Załącznik nr 7 do SWZ zastąpiony zostaje Załącznikiem nr 7 do SWZ (po zmianie)

Wprowadzone zostają :

Załącznik nr 3B do SWZ

Załącznik nr 3C do SWZ