Dienstleistungen - 257054-2022

13/05/2022    S93

Polen-Świecie: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 093-257054

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 084-225720)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Świecie
Nationale Identifikationsnummer: 5591003606
Postanschrift: ul. Wojska Polskiego 124
Ort: Świecie
NUTS-Code: PL618 Świecki
Postleitzahl: 86-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Kruczkowska
E-Mail: kruczkowska@swiecie.eu
Telefon: +48 523332312
Fax: +48 523332351
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.swiecie.eu
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Referenznummer der Bekanntmachung: OR-RGO.271.6.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: regularny odbiór odpadów i transport do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki do zbierania odpadów, mycie i dezynfekcję pojemników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 12 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 084-225720

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Przedmiot zamówienia stanowi integralną całość. Skoordynowanie prac różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział gminy Świecie na sektory, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odrębnie dla każdego z wydzielonych sektorów wiąże się z wystąpieniem czynników różnicujących wysokość ponoszonych kosztów np. gęstość zabudowy, odległość od Instalacji Komunalnej w Sulnówku, rodzaj obsługiwanych nieruchomości (jednorodzinne i wielolokalowe), rodzaj stosowanych pojemników, częstotliwość odbioru itp. Podział zamówienia mógłby spowodować zróżnicowanie zainteresowania zamówieniem dla określonego sektora. Wystąpienie czynników wpływających na wysokość kosztów realizowanej usługi dla wyodrębnionych sektorów przy ujednoliconym mechanizmie rozliczeniowym tj. za 1 Mg odebranych odpadów – może spowodować występowanie utrudnień w rozliczeniach za wykonaną usługę z poszczególnymi wykonawcami (różne stawki z przetargów w sektorach). Niedokonanie podziału nie grozi ograniczeniem konkurencji i nie stanowi utrudnienia do składania ofert dla „małych i średnich” przedsiębiorstw. Informacje o ochronie danych osobowych zamieszczone są w Rozdziale I pkt 17 SWZ.Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności:

-czynności bezpośrednio związane z odbiorem odpadów z nieruchomości (tj. czynności kierowcy pojazdu przystosowanego do odbioru odpadów oraz czynności pracownika dokonującego załadunku odpadów);

-czynności pracownika związane z prowadzeniem spraw administracyjnych oraz przetwarzającego dane informatyczne dotyczące realizacji zamówienia (również dane osobowe). Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Postępowanie prowadzone jest zastosowaniem procedury,o której mowa w art. 139 Pzp Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.Zamawiający nie przewiduje udzielania: zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp,

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Opis sposobu obliczenia ceny znajduje się

w Rozdziale II pkt 13 SWZ.Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy:poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego,wniesie zabezpieczenie, przedłoży Załącznik Nr 5 do SWZ,dokumenty dot. EURO.Informacje dot.Wykonawców wspólnie ubiegających się zawarte są w Rozdziale II pkt 9 SWZ.

muss es heißen:

Przedmiot zamówienia stanowi integralną całość. Skoordynowanie prac różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział gminy Świecie na sektory, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odrębnie dla każdego z wydzielonych sektorów wiąże się z wystąpieniem czynników różnicujących wysokość ponoszonych kosztów np. gęstość zabudowy, odległość od Instalacji Komunalnej w Sulnówku, rodzaj obsługiwanych nieruchomości (jednorodzinne i wielolokalowe), rodzaj stosowanych pojemników, częstotliwość odbioru itp. Podział zamówienia mógłby spowodować zróżnicowanie zainteresowania zamówieniem dla określonego sektora. Wystąpienie czynników wpływających na wysokość kosztów realizowanej usługi dla wyodrębnionych sektorów przy ujednoliconym mechanizmie rozliczeniowym tj. za 1 Mg odebranych odpadów – może spowodować występowanie utrudnień w rozliczeniach za wykonaną usługę z poszczególnymi wykonawcami (różne stawki z przetargów w sektorach). Niedokonanie podziału nie grozi ograniczeniem konkurencji i nie stanowi utrudnienia do składania ofert dla „małych i średnich” przedsiębiorstw. Informacje o ochronie danych osobowych zamieszczone są w Rozdziale I pkt 17 SWZ.Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności:

-czynności bezpośrednio związane z odbiorem odpadów z nieruchomości (tj. czynności kierowcy pojazdu przystosowanego do odbioru odpadów oraz czynności pracownika dokonującego załadunku odpadów);

-czynności pracownika związane z prowadzeniem spraw administracyjnych oraz przetwarzającego dane informatyczne dotyczące realizacji zamówienia (również dane osobowe). Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podst. art 5k rozporządzenia UE nr 833/2014. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Postępowanie prowadzone jest zastosowaniem procedury,o której mowa w art. 139 Pzp Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.Zamawiający nie przewiduje udzielania: zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp,

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, zamówienia na dodatkowe dostawy.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Opis sposobu obliczenia ceny znajduje się

w Rozdziale II pkt 13 SWZ.Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy:poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego,wniesie zabezpieczenie, przedłoży Załącznik Nr 5 do SWZ,dokumenty dot. EURO.Informacje dot.Wykonawców wspólnie ubiegających się zawarte są w Rozdziale II pkt 9 SWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: