Diensten - 257114-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Ierland-Wicklow: Dienstverlening door ingenieurs

2020/S 106-257114

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Coillte CGA
Nationaal identificatienummer: N/A
Postadres: Newtownmountkennedy, Co. Wicklow
Plaats: Wicklow
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
Contactpersoon: Julie Ann Ennis
E-mail: julieann.ennis@coillte.ie
Telefoon: +353 12011111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.coillte.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/159

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=167734&B=ETENDERS_SIMPLE
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=167734&B=ETENDERS_SIMPLE
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Forestry and land solutions

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inclusion on a Framework Agreement for Provision of Grid Services to Coillte’s Renewable Energy Business

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Coillte wishes to appoint a framework of grid consultants to provide advice and support related to the grid connection, substation design, electrical balance of plant (EBOP) and civil balance of plant (CBOP) of various renewable energy and energy storage projects, and associated electrical infrastructure. To this end we now invite suitably qualified candidates to express an interest in this competition in respect of the areas of expertise (lots) outlined in the summary document attached. Please note that consultants may apply for one, more or all lots.

Please see summary document and pre-qualification questionnaire attached for further details.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1: Feasibility Studies and Engineering Advice on Grid Connection, Substation Design, EBOP and CB

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31121300 Windenergiegeneratoren
31682540 Uitrusting voor onderstation
38551000 Energiemeters
43310000 Machines voor civiele techniek
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45232220 Bouwen van verdeelstation
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
45351000 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
65400000 Andere bronnen van energievoorziening en -distributie
71310000 Adviezen inzake techniek en bouw
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71312000 Bouwkundig advies
71314000 Energie en aanverwante diensten
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
71318000 Technische advies- en raadgevingsdiensten
71320000 Technische ontwerpdiensten
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
71330000 Diverse technische dienstverlening
71333000 Werktuigbouwkundige diensten
71334000 Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

IRELAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Please see summary document attached for further details.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that the duration stated in II.2.7) is indicative only and is subject to change.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Grid Consultancy Services

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31121300 Windenergiegeneratoren
31682540 Uitrusting voor onderstation
38551000 Energiemeters
43310000 Machines voor civiele techniek
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45232220 Bouwen van verdeelstation
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
45351000 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
65400000 Andere bronnen van energievoorziening en -distributie
71310000 Adviezen inzake techniek en bouw
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71312000 Bouwkundig advies
71314000 Energie en aanverwante diensten
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
71318000 Technische advies- en raadgevingsdiensten
71320000 Technische ontwerpdiensten
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
71330000 Diverse technische dienstverlening
71333000 Werktuigbouwkundige diensten
71334000 Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

IRELAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Please see summary document attached for further information.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that the duration stated in II.2.7) is indicative only and is subject to change.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3: Grid Studies/Modelling

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31121300 Windenergiegeneratoren
31682540 Uitrusting voor onderstation
38551000 Energiemeters
43310000 Machines voor civiele techniek
45220000 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45232220 Bouwen van verdeelstation
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
45351000 Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
65400000 Andere bronnen van energievoorziening en -distributie
71310000 Adviezen inzake techniek en bouw
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
71311300 Adviezen inzake infrastructuur
71312000 Bouwkundig advies
71314000 Energie en aanverwante diensten
71314300 Advies inzake efficiënt energiegebruik
71318000 Technische advies- en raadgevingsdiensten
71320000 Technische ontwerpdiensten
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
71330000 Diverse technische dienstverlening
71333000 Werktuigbouwkundige diensten
71334000 Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE IRELAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

IRELAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Please see summary document attached for further information.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that the duration stated in II.2.7) is indicative only and is subject to change.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please refer to the procurement documents (summary document and PQQ) available to download from www.etenders.gov.ie (RFT1D 170370).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please refer to the procurement documents (summary document and PQQ) available to download from www.etenders.gov.ie (RFT1D 170370).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Please refer to the procurement documents (summary document and PQQ) available to download from www.etenders.gov.ie (RFT1D 170370).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 6
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Interested parties must register their interest on the eTenders website (www.etenders.gov.ie) in order to be included on the mailing list for clarifications. All clarifications must be uploaded electronically to the relevant section on eTenders.

The contracting authority is not responsible for any costs, charges or expenses incurred by candidates or tenderers.

At its absolute discretion, the contracting authority may elect to terminate this procurement process and any contract awarded under the contract.

With regard to section IV.1.3) please note that the number of proposed parties for inclusion on the framework will depend on the quality of applications received.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court
Postadres: Inns Quay
Plaats: Dublin
Land: Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020