Tjenesteydelser - 257183-2019

03/06/2019    S105    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Uspecificeret 

Danmark-København: Uddannelse og undervisning

2019/S 105-257183

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Finansministeriets Koncern - Moderniseringsstyrelsen
10213231
Landgreven 4
København K
1301
Danmark
Kontaktperson: Andreas Jeppe Larsen
Telefon: +45 33928000
E-mail: modst@modst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/107008137.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/107008137.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/107008137.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af udvikling og gennemførsel af ledelsesudviklingsforløb for ledertalenter i staten

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Moderniseringsstyrelsen udbyder en kontrakt om udvikling og gennemførelse af udviklingsforløb for ledertalenter i staten, jf. den nærmere beskrivelse i pkt. II.2.4.) og udbudsmaterialet.

Overordnet består opgaven af en udviklingsfase (fase 1), gennemførelsesfase (fase 2) og en evaluerings- og justeringsfase (fase 3). Fase 2 og fase 3 gentages, idet der som udgangspunkt skal afvikles 7 forløb af ca. 6 måneders varighed fra opstart til afslutning af hvert enkelt forløb. Hertil kommer op til 13 yderligere forløb, jf. kontraktens bestemmelser om optioner.

Opgavens indhold er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne og udbudsmaterialets, herunder særligt Bilag 1, der er tilgængelig på den i pkt. I.3) angivne hjemmeside.

Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig retten til løbende at ændre opgaven beskrevet i udbudsmaterialet. Tilbudsgiverne opfordres derfor til løbede at holde sig orienteret via den i pkt. I.3) angivne hjemmeside.

Tryk her https://permalink.mercell.com/107008137.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79998000
80511000
80532000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til beskrivelsen i pkt. II.1.4.

Det bemærkes i forhold til angivelsen af kontraktens varighed i pkt. II.2.7), at kontrakten løber, indtil alle opgaver i Bilag 1 er gennemført. Aktiveres optioner på yderligere forløb, løber kontrakten indtil disse forløb er gennemført. Der henvises i øvrigt til kontraktens bestemmelse om ikrafttræden, ophør og option.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Krav til udformning af udvælgelsesanmodning, er nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne punkt 6.4,

Udvælgelsesanmodningen vurderes først i forhold til ansøgers egnethed, og hvor egnethedskravene er opfyldt, vurderes anmodningen derefter efter udvælgelseskriterierne. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne. Hvad angår sammenslutninger af virksomheder og støttende enheder, henvises der ligeledes til udbudsbetingelserne.

Egnethedskriterier: Personlige Forhold:

Ansøgeren skal dokumentere følgende forhold med en tro- og loveerklæring eller en serviceattest:

(a) Ansøger har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor virksomheden er etableret, og i Danmark; og

(b) Ansøger har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor virksomheden er etableret, og i Danmark.

[Beskrivelsen Fortsætter under pkt. VI.3)]

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten giver Moderniseringsstyrelsen mulighed for på ethvert tidspunkt i kontraktperioden at opsige kontrakten delvist, således at et eller flere af kontraktens første 7 forløb opsiges og dermed ikke skal afvikles, hvis Moderniseringsstyrelsen vurderer, at der ikke er et tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere. Der henvises til kontraktens punkt 7. Aftalen indeholder desuden krav i henhold til ILO-konvention 94 jf. cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren og alle, som varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, herunder medarbejdere og underleverandører, skal kunne sikkerhedsgodkendes til et niveau som krævet af de nationale sikkerhedsmyndigheder, jf. Statsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17.12. 2014 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Ydelsen er omfattet af bilag XIV til udbudsdirektivet, og udbuddet gennemføres derfor efter udbudslovens afsnit III § § 186-190 (light-regimet) angående offentlige kontrakter vedrørende sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Proceduren for konkurrenceudsættelsen er opdelt i en udvælgelsesfase og en forhandlingsfase. [Beskrivelsen Fortsætter under pkt. VI.3)]

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 24/06/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

[Fortsættelse af beskrivelse i pkt. III.1.4)]

Eegnethedskriterier: Økonomisk og Finansiel Formåen

Følgende dokumentation skal indgå i udvælgelsesanmodningen for at vurdere, om kravene er opfyldt:

1) Erklæring om ansøgers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår;

2) Ansøgers balance eller uddrag heraf, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor ansøgeren er etableret, eller anden dokumentation for soliditetsgradens størrelse.

Minimumskrav til egnethed:

1) Som minimum kræves en samlet årlig omsætning på mindst 6 000 000 DKK i det seneste disponible regnskabsår;

2) Som minimum kræves en soliditetsgrad på 8% i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som ansøgerens samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således som (samlede egenkapitals værdi/samlede aktiver) x 100 = Soliditetsgrad.

Udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterierne vedrører ansøgers tekniske og faglige formåen i forhold til at løse den samlede udbudte opgave, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Udvælgelsen foretages på baggrund af en vurdering af ansøgers bemanding og ansøgers referencer.

Ansøgers bemanding:

Hermed forstås en vurdering af de angivne konsulenters viden og erfaringer i forhold til den udbudte opgave som efterspurgt i Bilag 3.

Ansøgers referencer:

Hermed forstås en vurdering af de angivne referencers relevans som efterspurgt i skabelon for referenceliste.

[Fortsættelse af beskrivelse i pkt. IV.1.11)]

I udvælgelsesfasen vil ordregiver begrænse antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, til 4. De praktiske forhold vedrørende udformning og aflevering af udvælgelsesanmodning fremgår af udbudsbetingelserne.

Vurdering af ansøgeres egnethed og udvælgelse af ansøgere sker som angivet i pkt. III.1.4).

Fristen for afgivelse af udvælgelsesanmodning fremgår af pkt. IV.2.2).

De egnede og udvalgte ansøgere vil blive inviteret til at afgive første forhandlingstilbud. Moderniseringsstyrelsen har forbeholdt sig retten til at indgå kontrakt på baggrund af de første forhandlingstilbud. Det forventes dog, at der gennemfores en eller flere forhandlingsrunder, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne.

Efter forhandlingsfasens afslutning afgiver tilbudsgiverne deres endelige tilbud på baggrund af ordregivers eventuelt reviderede udbudsmateriale.

Tildeling af kontrakten vil ske til den tilbudsgiver, som afgiver tilbuddet med "Bedste forhold mellem pris og kvalitet", hvor kvalitet vægter 70 pct. og pris vægter 30 pct. Evaluering af kvalitet vil ske på baggrund af delkriterierne "Tilbudsgivers bemanding" og "Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse". Evaluering af pris vil ske på baggrund af den samlede evalueringstekniske pris, jf. underbilag 4A. Der henvises til udbudsbetingelserne, pkt. 8.

[Tilføjelse til pkt IV.2.4)]

Udvælgelsesanmodning og tilbud skal afgives på dansk, som anført i pkt. IV.2.4). Der tillades dog fagtermer, vendinger og lignende på fremmedsprog. Der vil blive set bort fra dele af udvælgelsesanmodning og tilbud, der i deres helhed er udfærdiget på et andet sprog end dansk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage angående udbud omfattet af udbudslovens afsnit III:

Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2019