Bygge og anlæg - 257194-2019

03/06/2019    S105    - - Bygge og anlæg - Vejledende periodisk bekendtgørelse - anvendes ikke til at iværksætte udbud- - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Vodskov: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker, mineanlæg og fremstillingsvirksomheder samt bygninger i tilknytning til olie- og gasindustrien

2019/S 105-257194

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Aalborg Forsyning, Nordjyllandsværket A/S
37189294
Nefovej 50
Vodskov
9310
Danmark
Kontaktperson: Maria Matzen
E-mail: Maria.matzen@twobirds.com
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bf713ae0-181b-4e62-b0b3-a2631a8a6678/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Geotermi Turnkey for Aalborg Forsyning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45250000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Som led i - og med henblik på at fremme - Aalborg Forsynings grønne omstilling, ønsker Aalborg Forsyning at udvide anvendelsen af geotermisk varme til brug for fjernvarmeproduktion og –forsyning. Som en del af Aalborg Forsyning agter Nordjyllandsværket A/S at gennemføre en markedsdialog, hvis primære formål er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for, at Aalborg Forsyning kan tage stilling til, hvilken potentiel løsningsmodel inden for geotermisk energi der er mest optimal for borgerne i Aalborg Kommune, at Aalborg Forsyning arbejder videre med.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45251141
45251000
45251200
45251250
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med markedsdialogen er at give Aalborg Forsyning indsigt i grundlæggende teknik for indkøb af et geotermisk anlæg i Aalborg bestående af flere sites realiseret gennem en Turnkey-leverance, hvor enhver udvikling og projektering, herunder gennemførelse af nødvendige og relevante forundersøgelser, samt design, opførelse og idriftsættelse finansieres og varetages af Turnkey leverandøren, forinden overdragelse af det færdige anlæg til Aalborg Forsyning. Al myndighedsbehandling i forbindelse med projektet vil være en del af Turnkey-leverancen. Anlæggene forventes leveret med udvidet garanti på eksempelvis 3 år. Kontrakten vil desuden indeholde et kontraktuelt "No Cure, No Pay"-vilkår, som blandt andet indebærer, at Turnkey leverandøren hverken helt eller delvist vil have krav på vederlag, såfremt det måtte vise sig, at projektet ikke rent praktisk eller på hensigtsmæssig måde kan gennemføres som forudsat.

Aalborg Forsyning vil gerne i dialog med potentielle tilbudsgivere. Interesserede parter bliver bedt om at indsende en anmodning om deltagelse i funktionen "markedsdialog" på udbudshjemmesiden Ethics, jf. Adressen i afsnit I.3). Den indsendte anmodning skal være modtaget senest den 12.6.2019 kl. 16:00. Sammen med anmodningen om deltagelse bliver de interesserede parter bedt om at sende en kort beskrivelse med svar på de spørgsmål, som er gjort tilgængelige i et samlet dokument under fanen for "Udbudsmateriale". Beskrivelsen vil herefter danne grundlag for en mundtlig dialog med Aalborg Forsyning. Dialogen vil foregå i form af et møde på Nordjyllandsværket, hvor mødet vil blive indledt med Aalborg Forsynings introduktion til projektet.

Møderne forventes afholdt den 19. - 20.6.2019.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Såfremt flere økonomiske aktører overvejer eller ønsker at afgive tilbud på en eventuel fremtidig kontrakt som et konsortium, anmoder ordregiver om, at disse økonomiske aktører oplyser herom og deltager så vidt muligt samlet i markedsafdækningen.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/09/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Som tidligere beskrevet vil Aalborg Forsyning anvende udbudsportalen Ethics, jf. adresse i afsnit I.3) til håndtering af markedsdialogen, og alle relevante dokumenter til brug for markedsdialogen vil være tilgængelige på hjemmesiden. Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Det er nødvendigt at have installeret Adobe Reader (version 11.0.7 eller nyere version) eller Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version) samt et program, der kan læse docx-filer, for at kunne tilgå systemet og læse materialet.

Al korrespondance under markedsdialogen skal ske via Ethics under funktionen "markedsdialog", hvor også eventuelle spørgsmål kan stilles. Sproget, der anvendes under markedsdialogen, er dansk.

Interesserede parter bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt interesserede parter måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan der i dagtimerne (kl. 08:30 – kl. 16:30) på arbejdsdage rettes telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere interesserede, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2019