Diensten - 257199-2020

Submission deadline has been amended by:  297148-2020
03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Turku: Telecommunicatiediensten

2020/S 106-257199

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Turun kaupunki
Nationaal identificatienummer: 0204819-8
Postadres: PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Plaats: Turku
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postcode: FI-20101
Land: Finland
Contactpersoon: Sari Holmberg
E-mail: sari.holmberg@turku.fi
Telefoon: +358 403585609

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.turku.fi/hankinnat

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Turun Kaupunginteatteri Oy
Nationaal identificatienummer: 2496346-9
Postadres: Itäinen Rantakatu 14
Plaats: Turku
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postcode: FI-20800
Land: Finland
E-mail: arto.valkama@turku.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://teatteri.turku.fi/turun-kaupunginteatteri

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: TVT Asunnot Oy
Nationaal identificatienummer: 0872109-9
Postadres: Käsityöläiskatu 3
Plaats: Turku
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postcode: FI-20100
Land: Finland
E-mail: tvtasunnot@tvt.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.tvt.fi/suomi/yritys/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Turun Satama Oy
Nationaal identificatienummer: 2322326-6
Postadres: Juhana Herttuan puistokatu 21
Plaats: Turku
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postcode: FI-20100
Land: Finland
E-mail: turkuport@portofturku.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.portofturku.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=292889&tpk=91066d36-cbf8-4a28-85a0-90d52d9d1c7a
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=292889&tpk=91066d36-cbf8-4a28-85a0-90d52d9d1c7a
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Teleoperaattoripalvelut

Referentienummer: 3787-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Turun kaupungin strateginen hankinta kilpailuttaa yhteishankintana teleoperaattoripalvelut Turun kaupungille.

Tarjouspyynnön hinnoittelun yhteydessä ilmoitetut hankintamäärät ovat arvioita siitä, minkä verran kutakin palvelua hankitaan vuodessa. Arvioidut hankintamäärät eivät sido tilaajaa. Ilmoitettuja hankintamääriä käytetään tarjousten vertailussa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64212000 Mobieletelefoondiensten
64214000 Specifieke telefoonnetwerkdiensten voor ondernemingen
79510000 Telefoonbeantwoordingsdiensten
64215000 IP-telefoondiensten
32400000 Netwerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia teleoperaattoripalveluista ajalle 1.10.2020 (tavoite) – 30.9.2024, jonka jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa toistaiseksi voimassa olevana, alkaen 1.10.2024.

Hankinta sisältää seuraavat osa-alueet:

1. Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata

2. Välitys- ja informaatiojärjestelmät (sisältää IDM- ja Exchange-integraatiot)

3. Tavoitettavuuspalvelut

4. Asiakaspalveluratkaisut ja niiden lisäpalvelut

5. Raportointi

6. IP-puhepalvelut

7. Tekstiviestipalvelut

8. Faksipalvelut

9. Optiot ja muut lisäpalvelut

10. Käyttöönottoprojekti.

Palvelulle valitaan yksi (1) sopimustoimittaja.

Lisätiedot hankinnan kohteesta on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tarjouspyynnön hinnoittelun yhteydessä ilmoitetut hankintamäärät ovat arvioita siitä, minkä verran kutakin palvelua hankitaan vuodessa. Arvioidut hankintamäärät eivät sido tilaajaa. Ilmoitettuja hankintamääriä käytetään tarjousten vertailussa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa toistaiseksi voimassa olevana, alkaen 1.10.2024.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Sopimusta on tilaajan päätöksellä mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassa olevana kiinteän neljän (4) vuoden sopimuskauden jälkeen alkaen 1.10.2024

Tarjouspyynnössä esitetyt optiosopimukset ja lisäpalvelut otetaan käyttöön tilaajan erillisellä päätöksellä.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/08/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Hankintailmoitukseen on liitetty korjattu sopimusluonnos.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020