Diensten - 257202-2020

Submission deadline has been amended by:  297132-2020
03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Alcoy: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 106-257202

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcoy
Nationaal identificatienummer: P0300900H
Postadres: Plaza de España, 1
Plaats: Alcoy
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
Postcode: 03801
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcoy
E-mail: contratacion@alcoi.org
Telefoon: +34 965537102
Fax: +34 965537188

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ajualcoi.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=d%2BuNhR1jnOkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mgIOkCbh4AGrz3GQd5r6SQ%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=d%2BuNhR1jnOkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Desarrollo de proyecto llave en mano, que contemple el suministro y puesta en marcha tanto del equipamiento como de los componentes software necesarios, así como los servicios profesionales asociados para el Ayuntamiento de Alcoy (lotes 1, 2, 3), confinanciado por fondos FEDER

Referentienummer: C.1073
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Desarrollo de proyecto llave en mano, que contemple el suministro y puesta en marcha tanto del equipamiento como de los componentes software necesarios, así como los servicios profesionales asociados para el Ayuntamiento de Alcoy (lotes 1, 2, 3), confinanciado por fondos FEDER.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 250 741.54 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Una red de telecomunicaciones propia y privada del Ayuntamiento de Alcoy bajo el concepto de red de servicio público inteligente (según norma UNE178101) que cubra el 100 % del casco urbano y de los polígonos industriales de Alcoy

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
32400000 Netwerken
32500000 Telecommunicatiebenodigdheden
71316000 Advies inzake telecommunicatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Una red de telecomunicaciones propia y privada del Ayuntamiento de Alcoy bajo el concepto de red de servicio público inteligente (según norma UNE178101) que cubra el 100 % del casco urbano y de los polígonos industriales de Alcoy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta técnica / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Ampliación de garantía / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Ampliación del mantenimiento / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Bolsa de horas para trabajos relacionados al objeto de la instalación a realizar / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Plan de formación a centros educativos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Plan de formación a ciudadanos / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Por ampliar la cobertura de la red IoT / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Por cada conjunto de gateways adicionales (incluida su instalación y configuración): 0,5 / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio ofertado / Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 35 059.64 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proyecto «Alcoi Smart City» cofinanciado con fondos FEDER (50 %).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Un nodo IoT en el edificio municipal «Centro Deportivo Municipal Eduardo Latorre», siguiendo en su totalidad, la norma UNE 178108 en particular y la familia de normas UNE 178 relacionadas con las ciudades inteligentes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
32400000 Netwerken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Un nodo IoT en el edificio municipal «Centro Deportivo Municipal Eduardo Latorre», siguiendo en su totalidad, la norma UNE 178108 en particular y la familia de normas UNE 178 relacionadas con las ciudades inteligentes.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta técnica / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Ampliación de garantía / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Ampliación del mantenimiento / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Bolsa de horas para trabajos relacionados al objeto de la instalación a realizar / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Eficiencia energética del nodo IoT / Weging: 35
Kostencriterium - Naam: Servicio relacionado con el agua del nodo IoT / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio ofertado / Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 40 897.90 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proyecto «Alcoi Smart City» cofinanciado con fondos FEDER (50 %).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plataforma Smart City, siguiendo las directrices especificadas en la familia de normas UNE178

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521 Alicante/Alacant
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plataforma Smart City, siguiendo las directrices especificadas en la familia de normas UNE178.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta técnica / Weging: 45
Kostencriterium - Naam: Ampliación del mantenimiento / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Bolsa de horas para trabajos relacionados al objeto de la instalación a realizar / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Nivel TIER máximo del lugar donde esté alojada la plataforma / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio ofertado / Weging: 25
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 174 784.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proyecto «Alcoi Smart City» cofinanciado con fondos FEDER (50 %).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— No prohibición para contratar,

— No estar incurso en incompatibilidades,

— Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— Cumplimiento con las obligaciones tributarias,

— Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española,

— Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Ajuntamiento de Alcoy.

Datos de dirección:

— calle: plaça Espanya, 1,

— código postal: 03801,

— población: Alcoy,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ayuntamiento de Alcoy
Postadres: C/ Sant Llorenç, 2, Registro General
Plaats: Alcoy
Postcode: 03801
Land: Spanje
E-mail: contratacion@alcoi.org
Telefoon: +34 965537102
Fax: +34 965537188
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/06/2020