TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 257228-2018

15/06/2018    S113

Slovakia-Nitra: System and support services

2018/S 113-257228

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Nitra
National registration number: 00308307
Postal address: Štefánikova trieda 60
Town: Nitra
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 950 06
Country: Slovakia
Contact person: Lukáš Daniš
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
Telephone: +421 376502110
Fax: +421 376511931
Internet address(es):
Main address: https://www.nitra.sk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Nitra a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

II.1.2)Main CPV code
72250000 System and support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti Cora Geo, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS), geografických informačných systémov (ďalej len CG Gisam a CG WebGIS), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v ďalšom období v nasledovnom členení:

— údržba dodaného licenčného softvéru,

— update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru,

— bezpečnostná politika,

— upgrade - zapracovanie požiadaviek mesta,

— hot line podpora,

— technická podpora,

— metodická podpora,

— školenia,

— riadenie projektu.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 503 700.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72267100 Maintenance of information technology software
72260000 Software-related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Mestský úrad Nitra (Štefánikova trieda 60) a sídla organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

II.2.4)Description of the procurement:

Presný rozsah služieb je uvedený v súťažných podkladoch k zákazke.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZVO. V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 primerane.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

§ 34 ods. 1 písm. a) zoznam dodávok poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na splnenie podmienky účasti uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období zrealizoval zákazky kumulatívne v súhrnnej hodnote 300 000,00 EUR bez DPH poskytovanie služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) povinní zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie existujú.

Odôvodnenie primeranosti:

V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky tým, že všetky podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sledujú cieľ nájsť schopného dodávateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky riadne a včas.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia; poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/07/2018
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/07/2018
Local time: 13:00
Place:

Mestský úrad Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné.

Účasť na otváraní častí ponúk, označených ako Kritériá je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/06/2018