Diensten - 257246-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Uitgeest: Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij

2020/S 106-257246

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Werkorganisatie BUCH
Nationaal identificatienummer: 12583888
Postadres: Middelweg 28
Plaats: Uitgeest
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1911 EG
Land: Nederland
Contactpersoon: Mirjam de Boer
E-mail: mirjam.deboer@stichtingrijk.nl
Telefoon: +31 652774817

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uitgeest.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Natuurtechnisch maaien gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest

Referentienummer: PRJ-2000080 BUCH 202001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

— natuurtechnisch maaien van bermen,

— natuurtechnisch maaien van natuurvriendelijke oevers,

— natuurtechnisch maaien van rietvegetatie,

— afvoeren vrijkomend materiaal.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gemeente Castricum

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL323 IJmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natuurtechnisch maaien voor gemeente Castricum.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1: uitvoering. / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: G2: communicatie. / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: G3: duurzaamheid. / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengoptie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gemeente Uitgeest

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03000000 Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL323 IJmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natuurtechnisch maaien voor gemeente Uitgeest.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1: uitvoering. / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: G2: communicatie. / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: G3: duurzaamheid. / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengoptie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gemeente Bergen

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL323 IJmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natuurtechnisch maaien voor gemeente Bergen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1: uitvoering. / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: G2: communicatie. / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: G3: duurzaamheid. / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengoptie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gemeente Heiloo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77000000 Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL323 IJmond
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natuurtechnisch maaien voor gemeente Heiloo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1: uitvoering. / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: G2: communicatie. / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: G3: duurzaamheid. / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlengoptie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 058-139102
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Geachte inschrijver,

Hierbij informeren wij u dat wij de aanbesteding natuurtechnisch maaien namens de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest intrekken. De inschrijvingen die zijn ontvangen liggen ver boven het beschikbare budget, waardoor niet tot gunning overgegaan kan worden. Zoals beschreven in het aanbestedingsdocument behoudt de gemeente zich het recht voor zonder aan enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden om de procedure tussentijds om haar moverende redenen op te schorten of af te breken, de gunningsbeslissing in te trekken en/of te herzien of de opdracht niet te gunnen. Op dit moment beraadt de aanbestedende dienst zich op welke wijze de uit te voeren werkzaamheden vorm gegeven kunnen worden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Holland
Postadres: Simon de Vrieshof 1
Plaats: Haarlem
Postcode: 2019 HA
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb-nho@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020