Diensten - 257250-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Reparatie en onderhoud van openbare toiletten

2020/S 106-257250

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6
Nationaal identificatienummer: 4364349
Postadres: Str. Lt. av. Gheorghe Caranda nr. 9
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 061521
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ovidiu Papurica
E-mail: adpdu6@gmail.com
Telefoon: +40 214101681
Fax: +40 213141826

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://adps6.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de închiriere și igienizare a toaletelor ecologice

Referentienummer: 4364349/2020/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50760000 Reparatie en onderhoud van openbare toiletten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de inchiriere si igienizare a toaletelor ecologice.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita, respectiv 17 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate de catre operatorii economici in termenul prevazut, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis in a 11-a zi inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 416 400.00 RON / Hoogste offerte: 3 416 400.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24955000 Chemische toiletten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pe raza sectorului 6, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de inchiriere si igienizare a toaletelor ecologice:

— cantităţile minime estimate care ar putea fi solicitate pe durata de valabilitate a acordului-cadru: 48 toalete ecologice normale, 7 toalete ecologice pentru persoane cu dizabilitati si 730 zile;

— cantităţile maxime estimate care ar putea fi solicitate pe durata de valabilitate a acordului-cadru: 100 toalete ecologice normale, 20 toalete ecologice pentru persoane cu dizabilitati si 730 zile;

— cantităţile minime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 21 toalete ecologice normale, 6 toalete ecologice pentru persoane cu dizabilitati si 200 de zile;

— cantităţile maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: 58 toalete ecologice normale, 14 toalete ecologice pentru persoane cu dizabilitati si 200 de zile.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Reprezintă numărul de ore necesar ofertanților să reigienizeze o toaletă ecologică, calculat de la ora comunicării deficienței și până la ora remedierii deficienței respective. / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Reprezintă numărul de ore necesar ofertanților să repare sau să înlocuiască o toaletă ecologică care s-a defectat, calculat de la ora comunicării defectului și până la ora remedierii deficienței respective. / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 008-013991
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 87
Benaming:

Închirierea de toalete ecologice mobile și servicii de igienizare a acestora

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Comex Rom
Nationaal identificatienummer: RO 27820
Postadres: Str. Barbu Văcărescu nr. 162A, sector 2
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020284
Land: Roemenië
E-mail: comexrom@yahoo.com
Telefoon: +40 213110011
Fax: +40 213110011

Internetadres: www.eco-toilet.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 416 400.00 RON
Laagste offerte: 3 416 400.00 RON / Hoogste offerte: 3 416 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 – Compartiment achiziții publice
Postadres: Intr. Av. lt. Gheorghe Caranda nr. 9, sector 6
Plaats: București
Postcode: 061521
Land: Roemenië
E-mail: adpdu6@gmail.com
Telefoon: +40 214101681

Internetadres: https://adps6.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020