Dienstleistungen - 257250-2022

13/05/2022    S93

Polen-Krzymów: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2022/S 093-257250

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Krzymów
Nationale Identifikationsnummer: 311019183
Postanschrift: ul. Kościelna 2
Ort: Krzymów
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-513
Land: Polen
E-Mail: krzymow@op.pl
Telefon: +48 632413764
Fax: +48 632413091
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://krzymow.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krzymow

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Krzymów i nieruchomościach jednostek organizacyjnych Gminy Krzymów”

Referenznummer der Bekanntmachung: RI.271.22.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414 Koniński
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Krzymów, polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, obejmujących wszystkie miejscowości w gminie Krzymów oraz z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzymów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

b) Usługi odbioru i zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Krzymów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), zapisami aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzymów – uchwała nr XX/112/2020 z dnia 24 marca 2020.

c) Wspólny Słownik Zamówień:

90500000-2 usługi związane z odpadami

90512000-9 usługi transportu odpadów

90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90000000-7 usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, oczyszczania/sprzątania i usługi ekologiczne

90514000-3 usługi recyklingu odpadów

90533000-2 usługi gospodarki odpadami

d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa załącznik nr 8 do SWZ.

e) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/01/2022
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 251-667831

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: RI.272.21.2021
Bezeichnung des Auftrags:

Umowa

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
21/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun
Nationale Identifikationsnummer: 6651812699
Postanschrift: Roztoka 6
Ort: Krzymów
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-513
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 289 875.52 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 513 oraz w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w art. 515 ust 1 i 2 ustawy Pzp (dotyczy sytuacji wskazanych powyżej) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL414 Koniński
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Krzymów, polegających na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, obejmujących wszystkie miejscowości w gminie Krzymów oraz z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krzymów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

b) Usługi odbioru i zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z terenu Gminy Krzymów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), zapisami aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzymów – uchwała nr XX/112/2020 z dnia 24 marca 2020.

c) Wspólny Słownik Zamówień:

90500000-2 usługi związane z odpadami

90512000-9 usługi transportu odpadów

90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90000000-7 usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, oczyszczania/sprzątania i usługi ekologiczne

90514000-3 usługi recyklingu odpadów

90533000-2 usługi gospodarki odpadami

d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa załącznik nr 8 do SWZ.

e) Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/01/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 317 253.84 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun
Nationale Identifikationsnummer: 6651812699
Postanschrift: Roztoka 6
Ort: Krzymów
NUTS-Code: PL414 Koniński
Postleitzahl: 62-513
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiana dotyczy: ceny jednostkowej brutto za odbiór 1 Mg odpadów.

1. Było (tabela):

1) § 6 ust 3 lit a - 265,47 zł brutto /1 Mg dla wszystkich rodzajów odpadów.

2) § 6 pkt 3 lit b - 265,47 zł brutto /1 Mg dla wszystkich rodzajów odpadów.

2. Jest:

1) § 6 pkt 3 lit a - 279,69 zł brutto /1 Mg dla wszystkich rodzajów odpadów.

2) § 6 pkt 3 lit b - 279,69 zł brutto /1 Mg dla wszystkich rodzajów odpadów.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

1. Powyższa zmiana wynika ze znacznego wzrostu cen paliwa oleju napędowego (ON) na rynku, spowodowanego inflacją i zmianami geopolitycznymi w Europie - agresją Rosji na Ukrainę.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 289 875.52 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 317 253.84 PLN