Diensten - 257261-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Drukkerijdiensten

2020/S 106-257261

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NATURVÅRDSVERKET
Nationaal identificatienummer: 202100-1975
Postadres: Aktuell grupp-upphandlare
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE11 Stockholm
Postcode: 106 48
Land: Zweden
Contactpersoon: Anna Hagelin
E-mail: anna.hagelin@naturvardsverket.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.naturvardsverket.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tryckeritjänster

Referentienummer: NV-08764-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79810000 Drukkerijdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Naturvårdsverket söker en strategisk partner som ska ta ett helhetsansvar rörande samtliga produkter och tjänster som ingår i Tryckeritjänsten ovan.

År 2019 producerade Naturvårdsverket 80 publikationer. Av dessa var merparten rapporter och handböcker, producerade PoD samt enstaka faktablad.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
79800000 Drukkerij- en aanverwante diensten
79820000 Diensten in verband met het drukken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE11 Stockholm
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naturvårdsverket söker en strategisk partner som ska ta ett helhetsansvar rörande samtliga produkter och tjänster som ingår i Tryckeritjänsten ovan.

År 2019 producerade Naturvårdsverket 80 publikationer. Av dessa var merparten rapporter och handböcker, producerade PoD samt enstaka faktablad.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 077-182274
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivering för avbrytande

Ny upphandling publicerad med dnr NV-08764-19/2

Visma annons: https://opic.com/id/afwwrkmlya

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020