Diensten - 257278-2020

03/06/2020    S106    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Gotenburg: Diensten van geluidstechnicus

2020/S 106-257278

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Göteborgs Symfoniker AB
Nationaal identificatienummer: 556313-1027
Postadres: Stenhammarsgatan 1
Plaats: Göteborg
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 412 56
Land: Zweden
Contactpersoon: Malin Ridderstad
E-mail: malin.ridderstad@gso.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gso.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhyrning av Ljud-, ljus- och bildutrustning för professionell konsertverksamhet

Referentienummer: GSAB 2020-00001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92370000 Diensten van geluidstechnicus
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling av ramavtal avseende inhyrning av

Ljud-, ljus- och bildutrustning för professionell konsertverksamhet

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32320000 Televisie- en audiovisuele uitrusting
32321000 Televisieprojectie-uitrusting
32323000 Videomonitoren
32340000 Microfoons en luidsprekers
32342410 Geluidsuitrusting
32350000 Delen van audio- en video-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Voornaamste plaats van uitvoering:

Göteborg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandling av ramavtal avseende inhyrning av

Ljud-, ljus- och bildutrustning för professionell konsertverksamhet

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 081-191090
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivering för avbrytande

Anledningarna till avbrytande av upphandling är följande:

1.Covid 19 medför stora förändringar i vår verksamhet under hela hösten och vilken utrustning vi hyr in (samt vår budget). Istället för egna konserter med publik och en omfattande uthyrningsverksamhet sker troligtvis enbart inspelningar och streaming. Detta osäkra läge förändrar vår verksamhet i grunden och påverkar även vår budget.

2.Vi genomför i sommar och början av hösten en ombyggnation som får större konsekvenser än vi trott på våra behov av inhyrd utrustning och därför behöver vi ta ett omtag på detta. Delvis installeras nytt scenljus i Stora Salen och vilket också förändrar vilka produkter vi behöver hyra in.

Visma annons: https://opic.com/id/afbwaxdhdi

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Göteborg
Plaats: Göteborg
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020