Dienstleistungen - 257283-2022

13/05/2022    S93

Polen-Złotów: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 093-257283

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złotów
Nationale Identifikationsnummer: 7670005210
Postanschrift: Aleja P.J. Lenne 1 77-400 Złotów
Ort: Złotów
NUTS-Code: PL411 Pilski
Postleitzahl: 77-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Małolepsza-Kroplewska
E-Mail: zamowienia.zlotow@pila.lasy.gov.pl
Telefon: +48 672633471
Fax: +48 672632557
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.zlotow.pila.lasy.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złotów w roku 2022."

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.1.5.2021_15
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET 1 – LEŚNICTWA: WIERZCHOŁEK, ŁĄCZYŃ

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211600 Aussaat von Baumsamen
77211500 Baumpflege
77211400 Fällen von Bäumen
77211300 Rodung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211100 Holzfällung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77210000 Holzgewinnung
77110000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Agrarproduktion
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Złotów - leśnictwa Wierzchołek, Łączyń,

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Złotów w roku 2022.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/01/2022
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 015-035554

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

PAKIET 1 – LEŚNICTWA: WIERZCHOŁEK, ŁĄCZYŃ

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
31/12/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH mgr inż. Paweł Cieślak
Nationale Identifikationsnummer: 7671000775
Postanschrift: ul. Sosnowa 5
Ort: Złotów
NUTS-Code: PL411 Pilski
Postleitzahl: 77-400
Land: Polen
E-Mail: zulcieslak@wp.pl
Telefon: +48 602588698
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 100 749.56 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77210000 Holzgewinnung
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411 Pilski
Hauptort der Ausführung:

leśnictwa: Wierzchołek, Łączyń

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Złotów w roku 2022.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/01/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 202 702.01 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Paweł Cieślak
Nationale Identifikationsnummer: 76710000775
Postanschrift: ul. Sosnowa 5
Ort: Złotów
NUTS-Code: PL411 Pilski
Postleitzahl: 77-400
Land: Polen
E-Mail: zulsieslak@wp.pl
Telefon: +48 604641922
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Rekompensata wzrostu cen paliw płynnych

1.Zamawiający będzie płacił Wykonawcy rekompensaty wzrostu cen paliw płynnych w stosunku do czynn. wchodzących w skład Przedmiotu Umowy („Rekompensaty”)

2. Rekompensaty będą płatne w odniesieniu do następujących czynn. wchodzących w skład Przedmiotu Umowy:

1) (CWD-D) całkowity wyrób drewna techn. dowolną,

2)(ROZDR-PP) rozdrabnianie pozost. drzewnych na całej pow. bez mieszania z glebą,

3)(WYK-PASCZ) wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha,

(WYK-PASCP) wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem,

(WYK-POGCZ) wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. 0,50 ha,

(WYK-P5GCP) wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda),

4)(KOSZ-CHN) wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych

(CW-W) czyszczenia wczesne

(CP-W) czyszczenia późne.

Ustalenie wys. Rekompensaty

1.Rekompensata będzie stanowić:

1)dla czynn. CWD-D- równ. wzrostu ceny dla 2 l oleju napęd. Ekodiesel

2)dla czynn. ROZDR-PP- równ. wzrostu ceny dla 70 l oleju napęd. Ekodiesel

3)dla czynn. WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP- równ. wzrostu ceny dla 8l oleju napęd. Ekodiesel

4)dla czynn. KOSZ-CHN,CW-W oraz CP-W- równ. wzrostu ceny dla 14l benz. bezołow. Eurosuper 95;

odniesione do cen jedn. w/w czynn.;

2.Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1 będzie stanowił różnicę pomiędzy ceną danego rodzaju paliwa płynnego przyjętą do porównania ustalaną na dni wskazane w § 3 ust. 1 („Cena Porównywana”), a ceną wyjściową do której będzie odnoszony ewentualny wzrost cen („Cena Bazowa”), o której mowa w ust. 3. W przypadku, gdy różnica pomiędzy Ceną Porównywaną, a Ceną Bazową będzie wartością ujemną to wówczas ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty nie będą pomniejszane.

3.Ceną Bazową będzie:

1)CWD-D- cena hurt. netto 1 l oleju napęd. Ekodiesel z dn. 24.02.2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l;

2)ROZDR-PP- cena hurt. netto 1 l oleju napęd. Ekodiesel z dn. 24.02.2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l;

3)WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP – cena hurt. netto 1l oleju napęd. Ekodiesel z dn. 24.02.2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l;

4)KOSZ-CHN, CW-W oraz CP-W cena hurt. netto 1l benz. bezołow. Eurosuper 95 z dn. 24.02.2022 r., tj. cena 4,98 PLN/l.

4.Ceną Porównywaną będzie:

1)CWD-D–śred. (aryt.) dziennych cen hurt. netto 1l oleju napęd. Ekodiesel z okresu obejmującego 15 dni poprzedzających dzień ustalenia wys. Rekompensaty;

2)ROZDR-PP–śred. (aryt.) dziennych cen hurt. netto 1l oleju napęd. Ekodiesel z okresu obejmującego 15 dni poprzedzających dzień ustalenia wys. Rekompensaty;

3)WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP – średn. (aryt.) dziennych cen hurt. netto 1l oleju napęd. Ekodiesel z okresu obejmującego 15 dni poprzedzających dzień ustalenia wys. Rekompensaty;

4)KOSZ-CHN, CW-W oraz CP-W – średn. (aryt.) dziennych cen hurt. netto 1 l benz. bezołow. Eurosuper 95 z okresu obejmującego 15 dni poprzedzających dzień ustalenia wys. Rekompensaty;

o których mowa w § 3, tj.:

a) 15.03.2022 r.–z okresu 1.03.2022 r.– 15.03.2022 r.

b)31.03.2022 r.–z okresu 16.03.2022 r.– 31.03.2022 r.

c)15.04.2022 r. –z okresu 1.04.2022 r. – 15.04.2022 r.

5.Dzienne ceny hurt. danego rodzaju paliwa płynnego będące podstawą do obliczenia Ceny Porównywanej przyjmowane będą zgodnie z kwotami wskazanymi na str. Inter. PKN Orlen S.A.

6.Przy obliczeniu Ceny Porównywanej uwzględn. się jedynie te dni, dla których na str. inter. PKN Orlen S.A. podana została dzienna cena hurt. danego rodzaju paliwa płynnego.

Wartości Rekompensat będą ustalane w dn.ch:

1) 15.03.022 r.–obowiąz. dla czynn., dla których Prot. Odb.Robót został lub zostanie sporz. od dn. 1.03.2022 r. do dn. 31.03.2022 r.;

2)31.03.2022 r.–obowiąz. dla czynn., dla których Prot. Odb.Robót zostanie sporz. od dn. 1.04.2022 r. do dn. 15.04.22 r.

3)15.04.2022 r.–obowiąz. dla czynn., dla których Prot. Odb.Robót zostanie sporz. od dn. 16.04.2022 r. do dn. 30.04.22 r.;

niezależnie od kiedy prace te zostały zlecone

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Uzasadnienie:I-w trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Feder. Rosyj.na Rep.Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płyn. w stosunku do cen obowiąz.w okresie poprzedzającym postęp.o udziel.zamów.publicz.poprzedzające zawarcie Umowy; II-Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł w/w syt. przewidzieć;III-agresja Feder. Rosyjskiej na Rep.Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, którego Zamaw.nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością; IV-wzrost cen paliw płynnych, o którym mowa w pkt (I) przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadz.mechanizmu rekompen.w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji; V-wypłata rekompen.nie powoduje zmiany ogóln.charakteru UmowyVI-rekompensata,nie przekr.zart.455u.1p.4Pzp

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 100 749.56 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 106 882.24 PLN